På gång i Centern

Vården som rullar på vägarna i Skaraborg måste samordnas för att rädda fler liv

Västra Götalandsregionen har länge varit en föregångare inom högkvalitativ ambulansverksamhet. Ambulanssjukvården utgör en avgörande länk i räddningskedjan vid akuta situationer. Med den pågående digitala utvecklingen inom ambulansvården, inklusive införandet av digital tillsyn, öppnas nya möjligheter för ambulanspersonal att snabbt koppla upp sig till specialistläkare och fatta livräddande beslut redan på plats i ambulansen.

Men Västra Götaland, med sina 49 kommuner som sträcker sig över landsbygd, små och stora tätorter samt städer, har betydande utmaningar. Insatstiderna för ambulanserna vid prio 1 larm varierar avsevärt, vilket är oacceptabelt.

Samtidigt har ambulanssjukvården även ett ansvar gentemot prio 2 och 3 patienter, vilket innebär att akutambulanser ibland är upptagna på mindre akuta uppdrag och transporter. För att säkerställa en ambulansverksamhet där snabb och adekvat vård kan erbjudas till sjuka eller skadade, krävs resursförstärkningar, både ekonomiskt och personellt men vi måste också bättre nyttja de resurser som finns.

På våra vägar i Skaraborg rullar många olika mobila vårdenheter som skulle kunna samordnas mer effektivt. Om vi ser till att nyttja all tillgänglig kompetens på vägarna, såsom helikoptrar, sjö- och landambulanser, bedömningsbilar, sjuktransportbilar, närsjukvårdsteam och hemsjukvårdsläkare, kan vi förbättra insatstiderna och stärka invånarnas trygghet till få en snabb och professionell vård i akuta situationer.

Använder vi tekniken rätt kan alla mobila vårdenheter i närheten av en akutsituation göras synliga, oavsett om det är kommunerna eller regionen som är huvudman. För att stärka den prehospitala vården och förbättra akutsjukvården måste vi bryta ner stuprörsmentaliteten och främja en helhetssyn för vården. Kommunerna och regionen måste kroka arm än mer. Att säkerställa rätt insats på rätt plats i rätt tid är en central princip som ska genomsyra hela sjukvården.

Vi uppmanar därför Västra Götalandsregionen att prioritera dessa frågor och vidta åtgärder för att förbättra den akuta vården för alla invånare. I två motioner till regionfullmäktige föreslår vi att arbetssättet med samverkande sjukvård som används i norra Bohuslän och Dalsland utökas till fler delar av regionen. Vi ger även förslag på hur samarbetet mellan ambulans och mobila hälso- och sjukvårdsteam kan förbättras i områden med långa insatstider.

Var man än bor ska man kunna känna sig trygg och veta att man får snabb och säker hjälp.


Gunilla Druve Jansson (C)

Frida Nilsson (C)

Cecilia Andersson (C)

Karola Svensson (C)

___________________________________

RÄDDA VÅRA HAV OCH SJÖAR

Havsmiljöer, sjöar och vattendrag ska vara rena och levande, utan övergödning och gifter. Centerpartiet vill satsa 1,6 miljarder extra för att på allvar ta itu med problemen.

– Läget är allvarligt. Vi ser hur levande ekosystem ersätts av döda havsbottnar, giftiga algblomningar, plaster och minskad biologisk mångfald. Dels i haven, men situationen är också oroande i insjöar och grundvattentäkter, säger partiledare Annie Lööf.

Våra närmaste hav, Östersjön och Västerhavet, mår inte bra. Det är tydligt att havsmiljöerna har tagit skada av gifter och skräp, övergödning och ett allt för kraftigt industrifiske.

– Centerpartiet har länge drivit en ambitiös havs- och vattenpolitik som på allvar tar itu med problemen. Nu måste arbetet växlas upp snabbare, säger Annie Lööf.

De kommande tre åren vill Centerpartiet satsa ytterligare 1,6 miljarder kronor på att rädda våra hav, sjöar och vattendrag.

– För att motverka en fullständig ekologisk kollaps och istället börja återställa förutsättningar för livet i haven måste vi agera snabbare. Vi står redo med skarpa förslag som vi kommer att driva aktivt, för levande havsmiljöer och rena sjöar, säger Magnus Ek, miljöpolitisk talesperson.

Övergödningen av Östersjön måste bekämpas, vi måste stoppa industrifisket och rädda fiskebestånden, få bort skadliga kemikalier, gifter och skräp från våra vatten, samt återställa marina ekosystem.

– Våra barn och barnbarn ska kunna bada i rena sjöar och hav och fiska i svenska vatten. Därför är det avgörande att vi får bort det som hotar våra levande vattenmiljöer, och vi har inte tid att vänta, säger Magnus Ek.

Ta itu med övergödningen av Östersjön

Vi måste snabbare få bort övergödningen, prioritera miljöarbetet runt Östersjön inom EU, rusta upp reningsverken i hela landet, samt införa ett nationellt mål om återföringen av fosfor och kväve från avloppen till jordbruket. Vi vill också att privatpersoner ska kunna använda det gröna avdraget till installation av miljövänliga avloppsanläggningar.

Stoppa industrifisket och rädda fiskbestånden

Trålgränsen måste flyttas längre ut längs hela Östersjökusten och tills vidare för att stoppa industritrålarna. Samtidigt behöver vi halvera fiskekvoterna i Östersjön, reglera skadlig bottentrålning hårdare och ha en mer hållbar förvaltning av säl och skarv. Vi vill också göra det lättare för yrkesfiskare att ställa om till mer skonsamma redskap, och se till att mer fångad fisk hamnar på matbordet istället för att bli fiskfoder till utländska odlingar.

Bort med skadliga kemikalier, miljögifter och skräp

Skadliga kemikalier måste fasas ut snabbare, därför vill vi att Sverige driver en ambitiös linje när EU:s kemikalielagstiftning uppdateras. Tillverkare av läkemedel som säljs i EU måste också ges ett större ekonomiskt producentansvar så att vi får fram produkter som bättre kan brytas ner biologiskt, samtidigt som läkemedelsbolagen i större utsträckning bidrar till att betala för reningsteknik. Reglerna kring tillåtna gränsvärden i vårt dricksvatten måste också uppdateras, och fler produkter som innehåller PFAS-ämnen ska förbjudas. Dessutom måste saneringen av förorenade platser snabbas på, och alla kustkommuner ska få bättre möjlighet att hålla sina stränder och vatten rena.

Bevara och återställ levande marina ekosystem

Nedgångna naturområden, både på land och i haven, måste satsas på och restaureras – där behövs en statlig investering, även för att rusta upp och anlägga våtmarker. Havets biologiska mångfald kan också öka genom ålgränsängar längs kusterna. Dessutom vill vi bilda fler marina skyddsområden längs våra kuster, och internationellt bör Sverige arbeta med andra länder för att skydda mer havsområden, inte minst i Arktis.

____________________________________

JA till förnybart – NEJ till uranbrytning

För oss i Centerpartiet finns framtiden i det förnybara; i sol, vind, vatten och biokraft. Därför säger vi nej till uranbrytning i Sverige och i våra Västgötaberg.

Nu står det klart att hela högeroppositionen vill riva upp den lag som förbjuder uranbrytning i Sverige. Något som Centerpartiet säger nej till. Det visar en enkät till riksdagspartierna från Ekot.

Centerpartiet vill:

• Prioritera utbyggnaden av vindkraft och skapa ett snabbspår för att ersätta äldre vindkraftverk med nyare, större verk som genererar mer energi

• Slopa skatten på biooljor för elproduktion och uppvärmning. Det ska löna sig att ta vara på restprodukter från skogen

• Producera solel på så många tak som möjligt; ladugårdstak, industrilokalstak och andra byggnader – och slopa skatten för egenanvändning av solel samt utvidga det gröna avdraget

• Vidareutveckla vattenkraften som är en grundsten i den svenska elförsörjningen, och se till att den är både miljövänlig och lönsam

Kort sagt vill vi skapa förutsättningar för oss alla att vara med i den gröna omställningen.

Rösta på Centerpartiet den 11 september

________________________________

NEJ TILL URANBRYTNING – JA TILL FÖRNYBART

Centerpartiet säger nej till att bryta uran i västgötabergen. För oss är vägen framåt den förnybara energin.

Ledande moderater, sverigedemokrater och kristdemokrater öppnar upp för att bryta uran i västgötabergen. Chockad läser vi deras svar i den enkät som Hela Sverige ska leva Skaraborg gjort med ledande riksdags- och regionkandidater inför valet.

Minnen väcks till liv. I slutet av 1960-talet bröts uran i Ranstad på Billingen mellan Skövde och Falköping. Brytningen lämnade stora gruvrester efter sig som läckte metaller under många år. Projektet stoppades, för att det var olönsamt, men framför allt av miljöskäl. Det har lagts ned över 600 miljoner kronor för att återställa det man då förstörde.

Vi i Centerpartiet vill inte tillbaka dit.

Uranbrytning i västgötabergen är den logiska konsekvensen för de partier som vurmar för kärnkraften som den stora lösningen. Men för oss i Centerpartiet finns framtiden i stället i det förnybara; i sol, vind, vatten och biokraft.

Vår färdplan för fördubblad svensk elproduktion till 2030 anger bland annat att regeringen och Svenska kraftnät ska prioritera havsbaserad vind i södra Sverige och vi vill skapa ett snabbspår för att ersätta äldre vindkraftverk med nyare, större verk som genererar mer energi. Vidare till vi slopa skatten på biooljor för elproduktion och uppvärmning. Det ska löna sig att ta vara på bland annat restprodukter från skogen.

Under valrörelsen har vi också presenterat flera förslag för en kraftig utbyggnad av solenergin, bland annat slopad skatt för egenanvändning av solel och utvidgning av det gröna avdraget. Till exempel skulle boende i hyresrätter och bostadsrätter kunna köpa in sig i en solcellspark eller i solpaneler på en bondes ladugårdstak.

Kort sagt vill Centerpartiet skapa förutsättningar för oss alla att vara med i den gröna omställningen.

Miljöfarlig uranbrytning är och ska förbli dåtid. Det förnybara är framtiden. För Skaraborgs bästa.

Ulrika Heie (C), riksdagsledamot Skaraborg

Karola Svensson (C), kommunalråd Falköping

___________________________________________

SÄNK HUSHÅLLENS ELPRISER MED 5 700 KR I MÅNADEN

En prischock kan vänta hushållens elräkningar i vinter. Centerpartiet lägger nu fram förslag som kan sänka elpriserna med mer än 5 700 kronor i månaden för en genomsnittlig villa i södra Sverige.

– Sverige behöver energipolitik som ökar tillgången på grön el samtidigt som hushållen kan ställa om. Det är bra för klimatet och för människors ekonomi, säger partiledare Annie Lööf.

Många hushåll riskerar att få kraftigt ökade elpriser i vinter, inte minst i södra Sverige. Det är inte hållbart. För att stoppa utvecklingen måste vi minska beroendet av fossil energi och rysk gas samtidigt som vi ökar vår svenska elproduktion rejält de kommande åren. Men det behövs också åtgärder här och nu, för att barnfamiljer och hushåll ska kunna få vardagen att gå ihop i vinter.

Sammantaget skulle Centerpartiets förslag innebära en sänkning av elräkningen med mer än 5 700 kronor i månaden i vinter, för ett hushåll med genomsnittlig förbrukning i södra Sverige. På ett år skulle det leda till en besparing på omkring 48 000 kronor.

– Sverige behöver en långsiktig plan för att få ner elpriserna och öka elektrifieringen. Då behövs mer förnybar och klimatsmart el. Vi vill därför öka den svenska elproduktionen med 50TWh redan nästa mandatperiod, vilket innebär en 30-procentig ökning, säger Annie Lööf.

För att ge svenska hushåll maximal chans att minska sin elräkning vill Centerpartiet se fler energieffektiviseringar, men också att Svenska kraftnät använder sitt överskott till att köpa upp kraft där det är dyrt, för att på så sätt snabbare sänka priset för hushållen.

– Nyckeln till lägre priser är att öka tillgången på grön el, tillsammans med smarta energieffektiviseringar. Ett kortsiktigt pristak, som Moderaterna vill se, är inte rätt väg och skulle till och med kunna driva upp elpriserna i vinter. Det är inte alls vad hushållen behöver och kan ge företagen ännu högre priser, säger Rickard Nordin, energi- och klimatpolitisk talesperson.

Centerpartiets förslag för att sänka elpriserna:

Fördubbla svensk elproduktion

Sverige behöver en kraftigt ökad elproduktion. Centerpartiet har presenterat en färdplan för fördubblad elproduktion till år 2030, för alla utsläppsfria energikällor. Redan nästa mandatperiod kan 50 TWh tillföras genom att drastiskt korta tillståndsprocesser.

Sänk elnätsavgifterna med minst 30 procent

Elnätsavgifterna är den kostnad du betalar för att få elen transporterad till ditt hem. Konsumenter har en fast- och en rörlig del i elnätsavgiften, där den senare varierar beroende på hur mycket el som används. Centerpartiet vill sänka elnätsavgiften med 30 procent för alla hushåll år 2024.

Genomför energieffektiviseringar med ”grönt avdrag”

Det säkraste sättet att minska människors elräkning är genom att effektivisera användningen, till exempel genom värmepumpar eller fjärrvärme. Hushåll med direktverkande el kan i många fall minska sina elbehov för uppvärmning med två tredjedelar. Med Centerpartiets gröna avdrag kan hushåll spara hela 50 procent, som mest 25 000 kronor, för att installera värmepump, fjärrvärme eller bergvärme.

Sänk elpriset med mothandel

Svenska kraftnät bör få i uppdrag att upphandla kraftproduktion som kan utnyttjas när elpriserna är höga, så kallad mothandel. Genom att biokraftproduktionen ökar i takt med att elpriset stiger kan det bidra till att pressa ner priset igen. På så sätt undviker vi extrema priser under de timmar då efterfrågan är hög eller annan elproduktion är låg. Utbudet blir mycket mer flexibelt och kan matcha efterfrågan.

____________________________________________

Höj krisstödet till svenskt jordbruk!

Under det senaste året har Centerpartiet förhandlat fram flera krisstödpaket till svenskt lantbruk. Bland annat närmare två miljarder kronor till svenska animalieproducenter för att klara de skenande kostnaderna lantbruket drabbats av, vilket klubbades i riksdagen under våren.

– Vi lever i en orolig omvärld som fortfarande sätter djupa spår i många bönders verksamhet. Det är helt avgörande att vi fick krisstödet på plats, men nu måste det höjas för de lantbrukare som drabbats särskilt hårt, säger Daniel Bäckström.

När krisstödet togs fram så fick varje enskilt företag enligt EU max få 55 000 euro i stöd. Reglerna missgynnar särskilt animalieproducenter, bland annat grissektorn där omkring 160 grisföretag slår i taket. Men i juli beslutade EU att höja krisstödstaket till totalt 82 000 euro.

– Nu måste vi snabbt höja krisstödtaket så mycket som EU tillåter till 82 000 euro per företag. Det skulle innebära ytterligare omkring 100 miljoner kronor till landets bönder, säger Daniel Bäckström.

Centerpartiet vill också höja stödnivåerna rakt av med ytterligare 20 procent, för att stärka svensk animalieproduktion framöver. Det skulle innebära 400 miljoner kronor extra till svenskt jordbruk.

__________________________________________________________

Fler vårdplatser i hela landet!

Centerpartiet föreslår:

Inför en platsmiljard för fler vårdplatser i hela Sverige,

Ge IVO i uppdrag att stödja regionerna i arbetet med fler vårdplatser

Satsa på karriärtjänster för sjuksköterskor och undersköterskor

Inför chefsutbildning för bättre arbetsmiljö

Inför en kompetensutvecklingsgaranti för vårdens medarbetare

Sverige har en vård i världsklass och ligger i framkant på många områden. Centerpartiet har under en längre tid drivit på för en utbyggd primärvård med rätt till fast läkarkontakt.

I samband med pandemin har situationen kring vårdplatser inom slutenvården blivit mer påtaglig och vi behöver arbeta för fler vårdplatser och bättre arbetsvillkor för vårdens medarbetare.

Beläggningsgraden på Sveriges sjukhus är oftast väldigt hög och det är inte ovanligt att det är fler patienter än vårdplatser. Det medför att patienter riskerar att inte få rätt vård. Sverige har i flera år haft lägst antal vårdplatser per person i hela EU samtidigt som vi blir fler invånare.

Minskningen av antalet vårdplatser är till stor del resultatet av att det är svårt att rekrytera och behålla medarbetare, särskilt specialistsjuksköterskor. Detta trots att Sverige har både fler läkare och sjuksköterskor än snittet i OECD.

De tuffa arbetsvillkoren, särskilt inom slutenvården, med ansvar för fler patienter och platsbrist innebär att personalen måste springa snabbare, ta färre pauser och att de sällan kan påverka sin arbetssituation.

En tillvaro av att aldrig räcka till för sina patienter, att allt för ofta känna att ”jag kunde gjort mer”, och det till en lön som inte kan mäta sig med arbetsinsatsen.

För att klara av att möta behovet av fler vårdplatser och en vård där rätt vård ges på rätt ställe, idag och framåt, kräver mer.

Enligt Socialstyrelsen är en beläggning på 90 % i slutenvården ett bra mått för rätt antal vårdplatser och en effektiv och trygg organisering av vården. För att ge fler en trygg och säker vård vill vi se en modell likt kömiljarden med syfte att stärka sjukvården i hela Sverige. Sjukhus som klarar målet om maximalt 90 % beläggning i genomsnitt ska få del av pengarna. Den lokala lösningen kan vara fler sjuksköterskor och förbättrade arbetsvillkor, men även att ge en större del av vården utanför sjukhuset genom mobila team, förstärk äldreomsorg eller utvecklad hemsjukvård.

För att öka antalet vårdplatser behöver IVO, inspektionen för vård och omsorg, förutom inspektion och vitesbeläggning, fungera som stöd för regionerna. Vi vill se ett arbetssätt där den granskande myndigheten snabbt kan gå in för att stödja och hjälpa regioner som har problem med överbeläggningar över tid.

Undersköterskor och sjuksköterskor är yrkesgrupper som bär upp sjukvården, men som har små möjligheter att höja sina löner. Centerpartiet vill därför tredubbla det statliga bidraget till så kallade karriärtjänster och utvidga satsningen för att även gälla för undersköterskor, Det innebär möjlighet till karriärutveckling och lönepåslag för specialistsjuksköterskor och specialistundersköterskor med fördjupad kompetens inom centrala områden.

Professionellt och närvarande ledarskap är en förutsättning för en bra arbetsmiljö. Inom skolans område har den frivilliga rekryteringsutbildningen och den obligatoriska rektorsutbildningen blivit viktiga verktyg för detta. Centerpartiet vill införa ett liknande upplägg inom hälso- och sjukvård och äldreomsorgen. En rekryteringsutbildning ska erbjudas den som är vill söka en chefstjänst och en obligatorisk statlig utbildning ska genomföras av de som fått en chefstjänst.

Alla som arbetar inom ett legitimationsyrke eller har en reglerad yrkestitel i hälso – sjukvården ska ges rätten till kompetensutveckling som stärker dem i deras yrkesroll. Framförallt handlar det om att arbetsgivaren måste garantera tillräckligt med tid i den anställdes scheman och att Socialstyrelsens regler för fortbildningsmöjligheter skärps. De ska också undersöka om det är lämpligt att införa en miniminivå av fortbildningstid för de olika legitimationsyrkena och reglerade yrkestitlarna. Det här är ett viktigt komplement till omställningsstudiestöd som är en del av den moderniserade arbetsrätt som Centerpartiet drev igenom och som innebär att anställda kommer få möjlighet att studera med stöd på upp till 80% av lönen.

__________________________________________

En kraftfull grön omställning för hela landet!

Centerpartiet föreslår:

Sänk skatten på förnybara drivmedel inom reduktionsplikten

Stoppa skattehöjningen på rena biodrivmedel

Reformera reseavdraget med ökat landsbygdsfokus

Ökad biodrivmedelsproduktion i Sverige

Fördubbla dieselnedsättningen för jordbruket

Centerpartiet har under många år hävdat det går att kombinera klimatarbete med tillväxt och utveckling. Vi har de senaste decennierna lyckats att minska klimatutsläppen samtidigt som vi ökat andelen förnybar energi och användning av miljövänlig teknik.

Sverige är ett långt land med stora avstånd och för Centerpartiet är det viktigt att hela Sverige ska leva. Det medför att vi behöver hitta lösningar som gör det möjligt att bo och verka i just hela landet även om man behöver bilen. Som vi brukar säga, det är utsläppen som ska jagas – inte bilisterna.

Det behöver göras snabba förändringar för att vi ska klara våra klimatmål fram till 2030 och utsläppen från transportsektorn behöver minska med 70 % fram till dess.

Ett viktigt verktyg i omställningsarbetet är reduktionsplikten som innebär att andelen förnybara bränslen som blandas in i de fossila drivmedlen, diesel och bensin, stadigt ska öka. Det medför att klimatpåverkan från transporter minskar år för år.

Vi vill, för att öka incitamentet att fortsätta med reduktionsplikten, att man ska slopa skatten på de förnybara drivmedlen vilket skulle medföra en minskad kostnad på 1,10 kronor per liter diesel och ca en tredjedel på bensin.

Rena och höginblandade biodrivmedel är befriade från koldioxid- och energiskatt sedan lång tid tillbaka. skattebefrielsen är en förutsättning för de höginblandade biodrivmedlens konkurrenskraft eftersom de i regeln är dyrare än fossila motsvarigheter. Regeringen lägger nu fram ett förslag om att ta bort skattebefrielsen vilket skulle medföra att man drar undan mattan för fossilfria drivmedel.

Människor på landsbygden är mer beroende av bilen än de som lever i större städer med god tillgång till kollektivtrafik, därför slår kostnadsökningarna extra hårt mot dem som inte klarar sin vardag utan bil. För att landsbygdsbor inte ska bära en orimligt stor del av kostnaderna behöver resebidraget reformeras med ett ökat landsbygdsfokus.

Centerpartiet föreslår att den övre avståndsgränsen höjs till 15 mil enkel resa istället för regeringens förslag på åtta mil. Vi vill även att ersättningen per kilometer ökar med 70 öre istället för det förslag som utredarna lägger fram. På så sätt kan reseavdraget bli en kraftfull kompensation för de höga drivmedelspriserna som är idag.

En viktig del i att både sänka kostnaderna för drivmedel, förbättra klimatet och skapa jobb på Sveriges landsbygd behöver den inhemska produktionen av biodrivmedel öka. På så sätt minskar vi vårt beroende av andra länder och vi stärker självförsörjningsgraden och krisberedskapen.

Jordbruket är starkt påverkade av de höga el -och bränslepriserna och det behöver göras stora insatser för att de ska klara av situationen. För ett tag sedan la vi fram förslag om en ”nödmiljard” precis som vi gjorde när det stora torkan var 2018. Utöver det vill vi öka återbetalningen på diesel.

Det går att ansöka om återbetalning på dieselskatten och idag är återbetalningen 1,93 kronor/liter. Centerpartiet vill höja den till 4 kronor per liter.

___________________________________________

Snart kan det bli lättare att bygga strandnära

Centerpartiet vill att hela Sverige ska kunna växa och utvecklas. Idag ser vi hur ett stelbent strandskydd sätter käppar i hjulen för människor som vill bygga sitt hus nära ett vattendrag, landsbygdsföretag som vill utveckla sin verksamhet och kommuner som vill stärka sin attraktivitet. Centerpartiet har länge drivit på för ett strandskydd som tar hänsyn till att tillgången till stränder skiljer sig åt inom Sverige. Vi drev därför på för ett förändrat strandskydd som en del av Januariavtalet, och nu kommer nästa steg. 

Nyligen presenterades utredningen om ett förändrat strandskydd, vars utgångspunkt är att tillgången och exploateringstrycket på sjöar, vattendrag och stränder varierar inom landet och att det ska återspeglas i lagstiftningen. Glädjande nog har många av utredningens förslag goda chanser att skapa ökad flexibilitet och större möjligheter för utveckling och service på landsbygden. Två viktiga förslag är att strandskyddet ska tas bort runt mindre sjöar och vattendrag samt att strandskyddet ska tas bort runt våtmarker och dammar som har anlagts efter 1975. Det blir ett steg i helt rätt riktning eftersom många lantbrukare dragit sig för att anlägga en våtmark på grund av att det kan begränsa deras möjligheter att utveckla sin näringsverksamhet. På så sätt kommer man nu kunna bidra mera till lokal artrikedom och till att förebygga övergödning.

Kommuner ska dessutom få möjlighet att peka ut så kallade ”landsbygdsområden” där strandskyddet helt eller delvis ska kunna upphävas. Till skillnad mot dagens system ska dessa kunna vara hur stora som helst och ligga var som helst i landet så länge de finns i ett område med god tillgång på obebyggd mark, där det inte redan är hög byggefterfrågan och där det inte finns särskilt viktiga värden för natur eller friluftsliv. Ett hinder för kommuners tillväxt har tidigare varit svårigheter att finansiera byggande på grund av låga fastighetsvärden. Nu kan den utvecklingen vändas.

För oss i Centerpartiet är detta glädjande nyheter. En av grundpelarna i vårt parti är att alla ska kunna leva och förverkliga sina drömmar oavsett var man bor i Sverige. Med ett förändrat strandskydd stärker vi möjligheterna att kunna skapa jobb och tillväxt i hela landet. Under året som kommer skall förslagen förhandlas inför att ett lagförslag tas fram. Centerpartiet kommer arbeta hårt för att ett flexibelt och rättvist strandskyddsregelverk kommer på plats  som på riktigt stärker attraktionskraften och utvecklingspotentialen för landsbygden.

Kristina Yngwe
Landsbygdspolitisk talesperson (C) och ordförande i Miljö- och Jordbruksutskottet.

Ola Johansson
Bostadspolitisk talesperson (C) och ledamot i Civilutskottet

Karola Svensson
Kommunalråd, Falköpings kommun (C)

___________________________________________

Nu sänks arbetsgivaravgifterna i fyra månader

I förra veckan presenterades ett stort krispaket till Sveriges företag. Nu följer fler kraftfulla åtgärder med särskilt fokus på de små och medelstora företag som drabbats hårt av virusutbrottets effekter. Bland annat sänks arbetsgivaravgifterna kraftigt under fyra månader.

Läget är nu akut för företagare runtom i landet. Många har svårt med att behålla personal och med sin framtida finansiering. Därför har Centerpartiet tillsammans med regeringen och Liberalerna tagit fram ytterligare förslag för att se till att fler svenska företag som drabbats hårt av krisen kan hålla sig levande.

– För Centerpartiet har det varit tydligt att småföretagarna har det oerhört svårt just nu. De behöver mer stöd. Det krispaket vi presenterar idag, med kraftigt sänkta arbetsgivaravgifter och rabatterade hyror, är helt nödvändiga för att företagen ska överleva krisen, säger Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson för Centerpartiet.

En företagsakut ska se till att fler företag kan få lån

Små och medelstora företag är i stort behov av finansiering. För att bankerna ska vara beredda att låna ut pengar behöver risken delas upp. Staten kommer därför att garantera 70 procent av varje nytt lån till drabbade företag, bankerna 30 procent.

Ett lån föreslås vara max 75 miljoner kronor, men undantag kan göras. Motkravet är att företagen inte har beslutat om nya bonusar eller annan rörlig ersättning till högt uppsatta personer. Omfattningen totalt är 100 miljarder kronor.

Arbetsgivaravgifter sänks mellan 1 mars och 30 juni

Under fyra månader sänks arbetsgivaravgifterna kraftigt, för upp till 30 anställda och för lönesummor upp till 25 000 kronor per anställd. Endast pensionsavgiften betalas.

För egenföretagare kommer egenavgifterna att tas bort under samma period. Totalt en skattelättnad på nära 30 miljarder kronor.

Egenföretagare kan få tillbaka preliminärskatt från 2019

Skatten på en egenföretagares hela vinst för förra året, med ett tak på 1 miljon kronor, kommer att kunna sättas av i periodiseringsfond, och kvittas mot förluster som kan uppkomma i år. Restbeloppet ska vid ett senare tillfälle betalas tillbaka, men ingen ränta eller annan avgift tillkommer. Totalt kan det innebära en likviditetsförstärkning av svenska företag med 15 miljarder.

Utökat momsstöd till mindre företag

Möjligheten att få anstånd med skatteinbetalning kommer nu också att gälla den moms som redovisas årsvis. Utökningen kommer främst att gynna egenföretagare och små bolag.

Stöd för hyreskostnader

För att minska kostnaderna för företag inom sällanköpshandel, hotell, restauranger och vissa andra verksamheter ska de hyresvärdar som ger rabatt på den fasta hyran kunna få ekonomiskt stöd, med upp till 50 procent. Möjlighet till stöd för hyreskostnader är för perioden mellan 1 mars och 31 maj och gäller retroaktivt.

Dessutom kommer företagare att kunna pausa sitt företag under ett år, med rätt till arbetslöshetsersättning. Korttidspermittering öppnas också upp för att inkludera familjeföretag.

______________________________________

Extra budet med anledning av coronaviruset

Idag presenterades en extra ändringsbudget med anledning av coronavirusets utbrott i Sverige. Centerpartiet har tillsammans med regeringen och Liberalerna tagit fram ett åtgärdspaket som innehåller mer pengar till vården, myndigheter och landets kommuner och regioner.

I och med coronavirusets spridning, vilket har inneburit en ökad belastning på vården, har det blivit tydligt att ökade resurser måste sättas in.

Förslaget på den extra ändringsbudget som presenterades idag täcker framför allt fyra områden: mer pengar till kommuner och regioner, stärkta myndigheter, ett slopat karensavdrag, samt ökat stöd till företag som drabbats ekonomiskt.

 • En miljard kronor går till extra stöd för landets kommuner och regioner. De har redan tvingats stå för höjda kostnader i och med behovet av extra personal, för att kunna säkra bemanningen av 1177 Vårdguiden, för att kunna utföra laboratorieanalyser, för extra materielåtgång och för smittspårning. Nu ska de ges möjlighet att kompenseras.
 • Ett flertal myndigheter ska också stärkas, med resurser som motsvarar deras egna bedömningar av vad som behövs. Bland annat får Folkhälsomyndigheten ett tillskott på 41 miljoner kronor, Socialstyrelsen 20 miljoner kronor och Läkemedelsverket 5 miljoner kronor extra.
 • Karensavdraget kommer att tas bort under en tid framåt. Förslaget innebär att en anställd kommer att få rätt till sjuklön från dag ett. Det här är en viktig åtgärd för att minska smittspridningen, vilket i sin tur minskar belastningen på vården.
 • Företag som drabbas ekonomiskt av händelserna kommer också att ges möjlighet till stöd. Förslaget om korttidsarbete tidigareläggs och ska att göras tillgängligt redan i maj i år. Förslaget bidrar till att undvika uppsägningar och det ger företag möjlighet att snabbt komma igång igen när läget vänder.

– Det är viktigt att vi agerar samlat och snabbt. Osäkerheten i det nuvarande läget är stor och vi följer därför utvecklingen noga, för att se till att alla resurser som krävs finns på plats, säger Anders W Jonsson, vikarierande partiledare för Centerpartiet.

_______________________________________

Fjärrundervisning avgörande för landsbygdsskolorna!

Sveriges lands- och glesbygd behöver en livskraftig skola. En skola där alla får en likvärdig utbildning av hög kvalitet. Var i landet du bor eller vilken bakgrund du har ska inte spela någon roll för dina förutsättningar att lyckas.

Tack vare Centerpartiet får skolorna på landsbygden nu nya möjligheter att stärka undervisningen med fjärrundervisning.

Skolan är ofta navet på lands- och glesbygden. Men bristen på lärare i allmänhet och på riktigt bra lärare i synnerhet, är tyvärr ett stort problem. Att stärka kvalitén och öka likvärdigheten har hög prioritet för Centerpartiet.

Genom fjärrundervisning kan kompetens delas över hela landet och lärare kan fördela sin tjänst på flera skolor utan att dagligen behöva åka mellan olika skolor. Det sparar tid
och ger fler tillgång till de bästa lärarna.

Tack vare digitaliseringen kan vi nu ge elever på lands- och i glesbygden en kvalitativ
fjärrundervisning. Det är ett naturligt steg inom svensk utbildning som gör det möjligt för en duktig lärare att undervisa elever som finns på en annan skola. Undervisningen sker digitalt med en handledare på plats på skolan. På det sättet kan skolor som har svårt att få behöriga eller erfarna lärare ändå få tillgång till just en sådan. Det höjer kvaliteten på undervisningen eleverna får.

Fjärrundervisningen är alltså avgörande för lands- och glesbygdsskolorna. Men den är också avgörande för nyanlända elevers tillgång till modersmålslärare och studiehandledare och för skolor i utsatta områden i storstäderna. Genom fjärrundervisning kan skickliga och kompetenta lärare på såväl lands- och glesbygden som i storstadsregionerna nu nå fler elever.

För oss är det viktigt att varje elev blir mött där den står. Den som inte har lika lätt att lära ska få hjälp och stöd att utveckla sina kunskaper. Den som har lätt för sig ska få utmaningar och stöd att fortsätta utvecklas. Oavsett var i Sverige man bor.

Centerpartiet ser fjärrundervisningen som avgörande för lands- och glesbygdsskolornas överlevnad, och det är därför vi kämpat för att öka möjligheterna till fjärrundervisning.

Fredrik Christensson (C), riksdagsledamot, utbildningspolitisk talesperson
Niels Paarup-Petersen (C), riksdagsledamot
Eva Dahlgren (C), Barn- och utbildningsnämndens ordförande i Falköping

______________________________________

Livets dryck!

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är IMG_8149-2-scaled.jpg

Centerpartiet i Falköping har varit på företagsbesök på Skaraborgsvatten i Borgunda där Carl Doverholm, förbundsdirektör tog emot oss. Idag är det ungefär 100 000 personer som får vatten från Vättern via Skaraborgsvattens anläggning, säger Carl.

Idag får Falköping, Skara och Skövde vatten från anläggningen som ligger i Borgunda där all behandling sker genom bland annat sandfilter och UV-ljus. Vattnet till Falköping leds via Torbjörntorp och pumpas därefter vidare till Falköping.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är IMG_8148-1-1-scaled.jpg

2019 firade Skaraborgsvatten 60 år till en kostnad på 26 miljoner, skulle man bygga upp anläggningen idag skulle det nog kosta över en miljard fortsätter Carl.

Första spadtaget togs 1956 och 1959 fick de första kunderna Vättervatten i sina kranar så det gick fort. Sedan 2009 har man börjat dubblera ledningarna för att få ett redundant system och den senaste stora investeringen är en ny pumpstation som ligger på 25 meters djup.

Ledningen är knappt två kilometer och det tog ett dygn att sänka ner den till rätt djup. Det är den största investeringen som Skaraborgsvatten har ar gjort genom alla år, säger Carl.

Studiebesöket avslutades med en rundvandring i anläggningen och vi var alla överens om att det är en imponerande anläggning och oerhört viktig för att vi ska kunna få rent och gott vatten i våra kranar.

Stort tack säger Centerpartiet i Falköping.

image.png

_____________________________________________

Miljösatsningar med mer gods på tåg!

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är IMG_5240-2.jpg

Centerpartiet i Falköping fortsätter göra intressanta företagsbesök och den här gången var vi på TBN´s åkeri och GreenLog.

2006 bildade Bengt Thorstensson sitt första bolag som 2009 gick över till TBN Åkeri. Företaget har under de senare åren vuxit och har idag 20 anställda men kommer behöva anställa fler under året. På frågan om det är svårt att rekrytera personal svarar Weronica att de har samarbete med gymnasieskolorna för att kunna rekrytera lättare men att det är en utmaning.

Företaget har idag nio bilar varav en går till AC Floby på ”heltid”. Det blir 8 transporter om dagen till Floby, säger Bengt.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är IMG_5241.jpg

Sedan ett år tillbaka är de i GreenLogs lokaler vilket medför att de kan lossa och lasta under tak och det är en stor fördel att kunna göra det. Tre dagar i veckan kommer det last från Tyskland på järnväg som senare fraktas ut via lastbil. Att godset går på tåg i stället för på lastbil sparar många mil på väg och gör stor miljönytta.

Under en period har även Volvo Skövde lagrat produkter i GreenLogs lokaler och det märks att det finns behov av lagerlokaler. I den gamla terminalbyggnaden finns det ett antal lokala aktörer, säger Bengt.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är IMG_5248.jpg

På frågan om hur företaget har utvecklats om fem år tittar Bengt och Weronica på varandra och ler lite innan de svarar; Det finns många idéer…Då är etapp två byggd och det är än mer verksamhet i området, säger de.

Centerpartiet tackar för ett intressant företagsbesök och fortsätter till kvällens gruppmöte.

_____________________________________________

Ostparadiset i Falköping

För alla ostälskare är Falköpings Osteria platsen! I veckan startade Centerpartiet i Falköping upp sitt år och innan varje gruppmöte har vi någon form av företag- eller föreningsbesök. Den här gången var vi hos Robert Bengtsson på Falbygdens Osteria.

Det är alltid lika intressant att lyssna till Robert, både den historia som finns i företaget men även till framtidsplanerna som finns. Det märks att han tycker om det han gör och att han vill framåt.

Robert är den femte generationen i företaget som bildades 1878. Då köptes två mejerier av Gustaf Dalén i Tomtebo, Stenstorp.

Den första ostbutiken öppnades i Jönköping och som mest hade de 24 butiker varav tre var i Falköping och de flesta öppnades fredag den 13:e. Otur för vissa, tur för andra?
Som mest hade företaget 220 anställda.

1986 startade man med restaurang och öppnade upp för en besöksnäring och idag har Osterian ungefär 230 000 besökare under ett år.

Man har ett tjugotal lokala leverantörer på Osterian och det tycker jag tycker det är roligt för jag vet att vi har många duktiga matproducenter i närområdet

2017 började de med “ostskolor” och ostkällare blev klar där man kan få både guidning och ostprovning i mysig miljö.

Den senaste tiden har Robert även börjat titta på andra marknader och på en mässa i Hongkong fick han första pris för en ekologisk ost. Även Singapore och Japan finns med på den framtida agendan.

Tack för ett intressant och trevlig besök och lycka till med alla framtidsplaner!

_________________________________

Barn som inte kan andas själva måste få rätt till assistans!

För Centerpartiet är det självklart att barn som inte kan andas själva eller behöver sondmatas ska ha lagstadgad rätt till assistans. Centerpartiet kräver att lagen ändras och slår fast vad som ska räknas som ett grundläggande behov.

LSS är en av våra viktigaste frihetsreformer. Den ger människor med funktionsnedsättning möjlighet att delta i samhället, arbeta, studera och leva ett vanligt liv. Men det är en reform som har varit hårt ansatt under senare år.

Sedan 2014 har assistansen dragits in för 1500 personer och det får orimliga konsekvenser för en av samhällets mest utsatta grupper. Det gäller inte minst alla de barn som har svåra andningsproblem och som behöver hjälp för att kunna leva ett gott liv. Trots skattehöjningar tycker regeringen sig inte ha råd att låta sjuka barn få det stöd de behöver.

Centerpartiet vill gå tillbaka till det som är ursprungstanken med LSS – ge personer med funktionsnedsättning rätten att leva som alla andra. Vi måste öka tryggheten för alla de barn, vuxna och deras anhöriga som är beroende av LSS för att klara sin vardag. Ingen ska behöva känna oro för att inte få den hjälp de behöver. Därför behövs långsiktiga villkor för att slå fast rätten till stöd och skapa trygghet för dem som har behov av hjälp.

Centerpartiet vill därför se en lagändring som slår fast att exempelvis andning och sondmatning är grundläggande behov. Vi satsar 700 miljoner årligen för att säkerställa att när lagändringen trätt i kraft ska dessa människor kunna få statlig assistans.

Vi måste gå tillbaka till det som är utgångspunkten i LSS. För en familj kan assistansen betyda skillnaden mellan att bara vara levande och att ha ett liv.

Rätten till stöd åt den som behöver hjälp i sin vardag måste värnas.

Centerpartiet vill:

 • Öka valfriheten och rätten att bestämma över sin egen vardag
 • Värna den personliga assistansen
 • Göra det lättare för alla att arbeta eller studera

_________________________________________

Seniorer, en viktig resurs! 

Ungefär 2 miljoner människor i Sverige är seniorer, en stor resurs om vi tar hand om den. Den kunskap och erfarenhet som de har behövs i samhället på olika sätt.

I Falköping ska vi äntligen starta upp ett ”volontärstorg” för att skapa en mötesplats för seniorer som vill hjälpa till i samhället på olika sätt. Förra mandatperioden skrev jag en motion om detta och det känns bra att det äntligen blir av. Man får ha tålamod inom politiken.

Centerpartiet har tagit fram ett program som riktar sig främst mot seniorer och jag kommer presentera lite av det vi vill göra om vi vinner valet den 9:e september.

Trygghet och närhet till vård är viktigt för alla men framförallt för våra seniorer. Snabb vård när det behövs och att träffa samma läkare när man kommer till vårdcentralen eller till sjukhuset är också viktigt för att känna trygghet.

Centerpartiet kommer jobba för att;

 • Fler människor ska ha en fast läkarkontakt
 • Tillföra mer pengar för att minska vårdköerna
 • Möjliggöra för vårdcentraler med olika tillgänglighet, till exempel en läkare och en sköterska
 • Fler ska ha råd att gå till tandläkaren. 2008 infördes en tandvårdsreform som subventionerade tandvårdskostnaderna med upp till 85%. Det här är en oerhört viktig fråga för både hälsa och livskvalité

Låga, ojämlika pensioner och olika skatter är en viktig fråga som funnits med under många år. Det är många seniorer som har låg pension och det påverkar självklart levnadsstandarden.

Centerpartiet vill;

 • Höja garantipensionen så att cirka 700 000 pensionärer, många kvinnor får högre pension.
 • Sänka skatten på pension och höja gränsen för att den statliga skatten
 • Jobba för mer jämlik pension så att de personer som tagit ett stort ansvar för hemarbetet ska få en garantipension som är mer jämställd med de som jobbat ute.

Det är viktigt att man känner att man inte bara ska överleva när man slutat jobba utan att det blir en värdig och anständig tid som senior.

____________________________________

Grillkvällar i kommunen!

Varmt välkomna till Centerpartiets grillkvällar. Vi har varit på många orter på försommaren och nu har vi fyra inplanerade kvällar kvar.

Vi vill gärna att Du kommer och pratar med oss, ger oss tips och idéer på förbättringar eller ”bara” umgås en stund.

Vi bjuder på korv!

_____________________________________________

Lantbruket för Sverige FRAMÅT!

Sverige har haft en otroligt varm, solig och torr sommar och våra lantbrukare har det tufft. Det handlar både om dåliga skördar och oro för att inte ha foder till sina djur. Men även de som har växtodlingar drabbas hårt.

När jag varit på företagsbesök hos kommunens lantbruksföretagare har de också påtalat problemen med att stöden för 2015, 2016 och 2017 inte betalats ut och det kan vara avgörande för företagarna nu när det dessutom är en extrem sommar.

Centerpartiet har tagit fram ett krispaket på 5,3 miljarder gentemot regeringens 1,2 miljarder.

Vi vill införa

 • generellt stöd till lantbruk med ko, nöt och lamm, samt växtodling
 • mer pengar till jordbruksverket för att snabba på stödutbetalningar
 • höjd återbetalning av dieselskatt
 • transportbidrag för foder
 • avbryta planerna på kilometerskatt

Detta är några av de förslag som Centerpartiet har i sitt krispaket och kort och långsiktiga lösningar för lantbruket.

Läs gärna mer om våra förslag här.

_________________________________________

FRAMÅT – för nytt ledarskap i Sverige!

9:e september är det val och Centerpartiet hoppas få nytt förtroende att leda landet.

Vi ser att det finns en hel del utmaningar att ta tag i och vi fokuserar på några områden i vårt valprogram.

Låt inte Sverige klyvas
• Alla jobb behövs – öppna dörren till första jobbet och ge jobbskaparna möjligheter
• En integration för alla i Sverige – jobben är nyckeln
• Utveckla hela landet – tillväxten skapas runt om i Sverige

Trygghet i hela landet
• Starkare trygghet från brott och övergrepp
• En nära och tillgänglig vård när du behöver den

Sverige behöver grön tillväxt
• Gynna gröna, smarta tekniklösningar
• Vi kan klara klimathoten
• En vardag utan gifter – med renare vatten och hav

___________________________________

Radio C!

Varje söndag, 8-9.30 sänder Centerpartiet i Falköping radio. Nu på söndag, 21 januari, är  jag och Eva Dahlgren värdar för programmet.

Den här gången handlar det om landsbygd och lanthandeln i Broddetorp, skolutveckling och skolskjutsar.

Men även en liten rapport från regiondagarna i Göteborg där Annie Lööf startade upp hela valrörelsen.

”Från och med nu är vi på rull” sa en taggad partiledare som påtalar vikten av laget, inte jaget. Bra start på valåret!

Vill ni lyssna så finns vi på Falköpings närradio, 90,8 och repris sänds på söndagskväll 19.00 och på onsdag klockan 12.00.

_______________________________________

B&L Lund i Broddetorp, ett företag med hela Sverige som marknad!

Centerpartiet var under veckan på företagsbesök hos B&L Lund i Broddetorp. Företaget jobbar med ljudabsorbenter av olika slag. Det kan vara undertaksmontage, vackra tygdekorationer som fungerar som absorbenter eller tavlor med önskat motiv.

Bengt och Lena, företagets ägare, startade företaget 1980 sålde de skyddsprodukter som komplement till ljuddämpningsområdet för att senare utveckla företaget inom akustik och ljusabsorbenter.

I Broddetorp har de både tillverkning, produktutveckling, kontor och 10 av företagets 20-tal anställda jobbar i Broddetorp. Övriga är ute och jobbar med olika projekt. För tillfället har de även ett tio-tal personer som är inhyrda från andra företag.

På frågan om det är lätt att rekrytera personal svarar både Lena och Bengt att det kan vara lite svårt ibland. De säger också att det är viktigt att barn och ungdomar får kännedom om företagen som finns i närområdet för att skapa ett intresse och närheten till skolan är viktig.

Även om de gör mycket jobb i skolor och förskolor runt om i kommunerna är ändå den starkaste marknaden i Norrland.

Det är härligt att höra hur Bengt och Lena hela tiden utvecklar sin verksamhet, senaste utvecklingen är tygdekorationer som vepor, vackra väggdekorationer och så vidare.

Några av dem går att se på Doppingen vid Hornborgasjön.

När vi åkte från Lena och Bengt var vi mycket nöjda och glada, ett lokalt landsbygdsföretag med hela Sverige som marknad, härligt!

__________________________________________

Kyrkan behöver kraft från ovan!

För Centerpartiets nomineringsgrupp är det viktigt med närodlad och hållbar kyrka.

Det innebär att vi vill ha en aktiv, inbjudande och öppen kyrka för alla där vi värnar om alla människors lika värde.

En hållbar kyrka som är en självklar aktör i samhället, där man kan mötas oavsett bakgrund, ålder, kön eller etnicitet. Men också en närodlad kyrka som finns både på landsbygd och i tätort där vi kan känna trygghet och gemenskap.

Men hållbarhet och närodlat handlar även om miljön och vi vill att fler kyrkor ska ta kraft från ovan och värmas upp av solenergi.

En röst på Centerpartiet den 17 september ger en hållbar och närodlad kyrka som värnar om både människor och miljö!

__________________________________

En öppen och varm mötesplats!

Idag är det tufft för många människor med ett ofrivilligt utanförskap av olika orsaker. Vi behöver en öppen och varm mötesplats där vi alla kan mötas på samma villkor oavsett vilken bakgrund vi har, om vi har ett jobb att gå till, om vi är ung eller äldre.

Kyrkan är en sådan plats och för Centerpartiet är det viktigt att vi har en fortsatt öppen kyrka, både på landsbygden och i tätorten, en närodlad kyrka.

För oss är kyrkan en självklar aktör i vårt samhälle där barn och unga blir hörda, dit man kan vända sig när det är svårt eller för att dela glädje med varandra.

Centerpartiet vill ha en kyrka för alla – med engagerade människor som delar på ansvar, där vi värnar om alla människors lika värde och där vi tar extra hand om de människor som behöver det.

En röst på Centerpartiet i kyrkovalet den 17 september är en röst för en KYRKA FÖR ALLA

____________________________________

Centerpartiets vårmotion 2017

Centerpartiets vårmotion, budgetförslag, innehåller fem områden.Minskad tudelning på arbetsmarknaden, trygghet i hela landet, tillgänglig vård i hela landet, minskad regional klyvning och miljö och klimat.

Jobb och företagande

En av de största utmaningarna för småföretagares utveckling är att börja anställa. Centerpartiet föreslår därför att ingen arbetsgivaravgift ska behöva betalas under de första två åren, när en enmansföretagare anställer sin första medarbetare.

Fler människor behöver få ett arbete och Centerpartiet vill se färre, enklare och mer effektiva åtgärder. Nystartsjobben är den subventionerade anställning som är enklast och fungerar bäst. Vi föreslår därför att nystartsjobben utvecklas och ersätter instegsjobb, särskilt anställningsstöd och förstärkt särskilt anställningsstöd. Alla åtgärdsformer får samtidigt samma enhetliga lönetak. Dessutom vill vi avskaffa traineejobben och extratjänsterna.

För många människor, såväl inrikes födda som nyanlända, skulle småskaligt företagande kunna vara en språngbräda till jobb. Centerpartiet föreslår en ny företagsform för riktigt små företag, med högst 250 000 kronor i omsättning: ingångsföretag. De ska inte betala vare sig inkomstskatt, egenavgifter eller moms. Istället ska de betala en schablonmässig skatt på 25 procent av omsättningen.

Trygghet i hela landet

Oavsett var i Sverige man bor ska man kunna känna trygghet i att polisen är närvarande. Centerpartiet vill att poliser ska vara lokalt förankrade och att de som bor i området vet vilka de är. Med kontinuitet och poliser som stannar i sin tjänst är det lättare att arbeta långsiktigt med kontaktskapande, brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete utifrån det som behövs lokalt.
Vi vill utbilda och anställa 2000 fler poliser under de kommande fyra åren, anställa fler civilanställda för att avlasta polisen i deras brottsbekämpande arbete och höja lönerna. Centerpartiet satsar nio miljarder kronor över de kommande fyra åren på polisen.

Samtidigt som satsningar görs inom polisen behöver övriga rättskedjan också stärkas med mer medel till bland annat åklagarmyndigheten, stärkt vittnesskydd och bekämpning mot terrorism.

Tillgänglig vård i hela landet

Centerpartiet vill införa en ny tillgänglighetsmiljard inriktad på en bättre fungerande vårdkedja och tillgänglig vård i hela landet. Vi föreslår en årlig tillgänglighetsmiljard för vården för att minska köerna i hela vårdkedjan – från första läkarbesöket och diagnosen till påbörjad eller slutförd behandling.
Vår modell går ut på att landstinget får en summa pengar, om de kan erbjuda patienten kontakt med läkare på vårdcentralen inom tre dagar. Landstingen kan också få del av en större summa om de uppfyller kraven på snabbhet i den tid det tar från diagnos till påbörjad eller slutförd behandling. Ett grundkrav är bibehållen kvalitet i hela vårdkedjan.

För bättre förutsättningar att kunna erbjuda en snabb första bedömning vill vi även skärpa vårdgarantin. Patienten ska ha rätt till ett läkarbesök inom tre dagar – till skillnad från sju dagar som gäller idag.

Minskad regional klyvning

Oavsett var man bor i landet så ska man ha goda möjligheter att leva, arbeta och driva företag. Samtidigt ser vi hur de regionala skillnaderna ökar och hur det blir allt svårare i mindre kommuner att tillhandahålla en bra offentlig service.
Därför presenterar Centerpartiet tre viktiga satsningar för att hela landet ska leva: upprustning av regionala järnvägar, sänkt fastighetsskatt för lokaler på landsbygden samt avskrivning av studielån i landsbygdskommuner.

Många människor vill bo på landsbygden. Samtidigt har många landsbygdskommuner problem att hitta lärare, sjuksköterskor och andra nyckelpersoner. Därför föreslår Centerpartiet att den som flyttar till en landsbygdskommun ska kunna få sina studieskulder avskrivna med tio procent per år. Ett liknande system finns idag i Norge och uppnått goda resultat där.

Centerpartiet föreslår att ytterligare 500 miljoner kronor särskilt satsas 2018–2019 för att rusta upp lokala och regionala järnvägar. Dessa är av stor vikt för näringslivet och samhällets utveckling men ofta varit eftersatta i infrastrukturplaneringen.

Miljö och klimat

Centerpartiet har tidigare presenterat grön skatteväxling på hela 33 miljarder över en fyraårsperiod. Vi vill bland annat se en lägre beskattning av biodrivmedel, en reduktionsplikt, insatser för vattenmiljön och insatser mot den tilltagande vattenbristen.

För att snabba på omställningen av vår fordonsflotta vill Centerpartiet införa en grön bilbonus som ger de bästa bilarna en bonus på 100 000 kronor. Bonusen är uppdelad i två delar, vid inköpstillfället och efter fyra år. Syftet med att dela på bonusen är att även stimulera andrahandsmarknaden. Vårt förslag bygger på bilars utsläppsvärden av koldioxid och är uppdelat på fem olika CO2- nivåer. För de bästa bilarna är bonusen totalt 100 000 kronor och för de näst bästa bilarna 50 000 kronor.

Centerpartiet har även föreslagit en omfattande grön skatteväxling. Skatten på utsläpp och gifter bör öka och intäkterna användas för att sänka skatten på jobb och företagande.

Här kan du läsa sammanfattningen av Centerpartiets vårmotion.

_____________________________________

Centerbesök på Odenfönster

I samband med Centerpartiets gruppmöte i Odensberg gjordes studiebesök på Odenfönster, förskolan och skolan.

Carina Gabrielsson och Mattias Gren tog emot oss och berättade om Odenfönster. Ett företag som bildades 1958 av Holger Andersson och Artur Ekman. När företaget startade gjordes lite allt möjligt men idag är det mestadels träfönster med 1+2 glas som görs. En av deras nisch är fönster till K-märkta hus och deras största marknad är Stockholm och Skåne.

Efter ett intressant företagsbesök tog rektor Ulf Svensson emot oss och visade runt oss i förskolan och skolan. Han berättade om verksamheten som han var stolt över men visade även på de utmaningar som finns, främst i lokalerna. Både förskolan och skolan har ett stort renoveringsbehov och kommer finnas med i kommunens investeringsplan.

Under mötet diskuterades aktuella frågor inom respektive nämnd.

Centerpartiet har tidigare varit på studiebesök på räddningstjänsten, Åsarps idrottshall och Ateljé Victoria i Åsarp.

________________________________________

Klimatrabatt i stället för kilometerskatt!

Under en längre period har regeringen pratat om att införa kilometerskatt för transportnäringen. Centerpartiet har hela tiden hävdat att det är ett dumt förslag som missgynnar svensk åkerinäring och vår landsbygd.

Att öka skatten för lastbilar med 12 kronor per mil skulle påverka åkerinäringen, jord- och skogsindustrin och landsbygden mycket negativ. Den skulle troligtvis medföra dyrare varor och än större svårighet för företagen att överleva.

Förslaget på kilometerskatt var inget annat än en skatt på avstånd som drabbar människor, jobb och företag på landsbygden. Klimatnyttan med förslaget var dessutom väldigt låg då det slog lika hårt mot transporter som går på fossilt bränsle som på förnybart. Det drabbade därtill skogsnäringen som är de som levererar vårt förnybara bränsle, såsom biodrivmedel.

Nu har regeringen meddelat att förslaget inte kommer läggas fram, i vilket fall inte i nuläget och på det sättet. Bra!

Centerpartiet fokuserar istället på åtgärder som på riktigt minskar utsläppen. Vårt förslag är att miljövänliga lastbilar ska gynnas ekonomiskt, exempelvis genom en klimatrabatt. På så sätt blir valet enklare vid investeringar av nya fordon. Det skulle även uppmuntra till nya innovativa miljövänliga produkter och investeringar. Morot i stället för piska!

Vi jobbar även för längre och tyngre fordon för att minska koldioxidutsläppen. Idag är maxvikten 60 ton men förslag är att maxvikten ökas till 74 ton. Det skulle minska transportkostnaderna med ungefär 20 %.

I de försök som gjorts visar att energianvändningen kan minska mellan 10-25 % per ton fraktat gods. Det skulle även minska utsläppen av koldioxid i motsvarande grad. Bra för miljön och bättre konkurrenskraft för svensk åkerinäring!

Nu hoppas vi att förslaget om kilometerskatt stannar där det hör hemma, i papperskorgen.

Men om regeringen vågar ta fram ett förslag om klimatrabatt för lastbilar, då har de Centerpartiets stöd i riksdagen.

________________________________________

Så skapar vi 60 000 nya jobb i hela landet!

Eller 12 000 nya jobb på landsbygden…187 nya jobb i Falköpings kommun.

Så många jobb kan skapas med Centerpartiets förslag om ingångsavdrag. Genom att göra det billigare för företagen att anställa kan tusentals människor lyftas ur ett bidragsberoende. Fler som har ett jobb att gå till, en lön att leva på och fler människor som inkluderar i samhället på olika sätt.

Ingångsavdrag handlar om att slopa arbetsgivaravgiften när man anställer någon som är ny på arbetsmarknaden. Genom att koncentrera förslaget till de första åren i arbetslivet träffar vi dem som behöver det bäst, inte minst nyanlända.

Analysföretaget WSP har räknat på hur många jobb ingångsavdraget kan skapa.

Resultatet: 60 000 nya jobb i hela Sverige. Hela 12 000 av dem på landsbygden.

Det visar hur viktigt det är att göra det billigare för företagen att anställa, framför allt när det gäller utsatta grupper. Många av företagen som skulle kunna anställa nyanlända finns på landsbygden.

-Ingångsavdraget är ett kraftfullt verktyg som kan göra verklig skillnad för tusentals människor, säger Annie Lööf.

____________________________________

Slopa fastighetsskatten för tomma lokaler på landsbygden!

Den utveckling, eller avveckling, som varit de senaste åren där grundläggande service, som matbutiker och bensinstationer, har lämnat landsbygden är inte godtagbart.

Vi vill vända den här avvecklingen och använda de tomma lokalerna som finns. Centerpartiet vill ta bort fastighetsskatten till de som startar upp verksamhet i lokaler som stått tomma i över ett år.

Det här är något som landsbygden efterfrågat för att kunna skapa jobb och tillväxt.
Centerpartiet lägger 100 miljoner till förslaget om slopad fastighetsskatt, ett förslag som skulle stärka drivkraften att återanvända tomma lokaler. Det innebär även en kompensation för de kostnader som en upprustning för med sig.

_____________________________________

Upprustning av regionala tågbanor!

Regionala tågbanor är viktiga för att underlätta arbetspendling och godstransporter via tåg.

Centerpartiet lägger fram ett nytt förslag om att 500 miljoner av järnvägsunderhållet i budgeten för kommande två åren ska gå till att rusta upp lokala banor på den svenska landsbygden. Detta då de lokala banorna fyller en viktig pendlingsfunktion och godstransportfunktion, som har stor betydelse för jobb och tillväxt i hela landet.

Om vi inte rustar upp tågbanorna kommer hastigheten sänkas dramatiskt och en del av dem är i så dåligt skick att de kommer läggas ner.

En av dem är Kinnekullebanan där hastigheten kan komma sänkas till 60-80 kilometer/timma. Det kommer med största sannolikhet innebära mer biltrafik och ha negativ miljöpåverkan.

De regionala tågbanorna är oerhört viktiga ur ett landsbygds,- miljö,- och tillväxtperspektiv.

______________________________________

Landsbygdskommitténs förslag till en levande landsbygd

Centerpartiet har tillsammans med övriga partier ingått i landsbygdskommittén som jobbat med att ta fram förslag till en hållbar och levande landsbygd. Det finns flertalet Centerförslag i den rapport som har presenterats och nu hoppas vi att våra förslag går igenom.

En av frågorna vi drivit är att inte inför kilometerskatten som regeringen vill. Det skulle slå hårt mot företag och landsbygd och det skulle fördyra våra varor.

Möjlighet till strandnära byggnationer och fler statliga jobb placerade runt om i landet är ytterligare några viktiga frågor för att hela Sverige ska kunna leva och utvecklas.

Här kan du läsa de 75 förslag som presenterats och här är kortversionen av rapporten som tagit fram.

Vi har även gjort en kortare artikel från Centerpartiet.

______________________________________

Nya mål för mer svenskproducerad mat och fler jobb i hela landet

För att få en sammanhållen politik för hela livsmedelskedjan har Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna tillsammans med regeringen och Vänsterpartiet kommit överens om de långsiktiga målen för den nationella livsmedelsstrategin. Här kan du läsa den överenskommelse som gjorts.

Centerpartiet har jobbat för att svensk livsmedelsproduktion ska öka, att sårbarheten i livsmedelskedjan ska minska och att fler jobb skapas. 

Likaså att man tydligare ska kunna skriva in att det ska vara svensk djurhållning och svenska krav när man gör offentliga upphandlingar.

Centerpartiet har hela tiden kritiserat den tilltänkta kilometerskatten och naturligtvis har den frågan varit högaktuell även i framtagandet av livsmedelsstrategin. Skulle den införas skulle det slå hårt mot de som lever på jord- och skogsbruk.

Läs gärna vår debattartikel här.

______________________________________________

Budget 2017

Centerpartiet har lagt sin budgetmotion för 2017 och den innehåller satsningar inom läraryrket, ”bondepaket”, mer pengar till kommunerna, utökat RUT och ROT och mycket annat.
Fortsatta satsningar för att få fler i arbete, fler möjligheter för små -och medelstora företag att kunna utvecklas, lärlingsutbildning och validering av kunskap för att på ett bättre sätt ta vara på den kompetens som de nyanlända har med sig.

Fler ”enkla jobb” behöver skapas som möjliggör för fler människor att få jobb. Alla jobb kräver inte hög akademisk utbildning, det är andra färdigheter som är viktigare. Alla människor och alla jobb behövs!

Vi föreslår slopad arbetsgivaravgift för alla anställningar under de första två åren.
”Bondepaketet” innehåller bland annat sänkt arbetsgivaravgift för mjölkbönder och höjd återbetalning på dieselskatten.
Fortsatta satsningar på biogas för att öka den förnybara energin.

Minskad möjlighet till retroaktiv föräldraförsäkring för svenska medborgare som återvänder eller för nyanlända. Idag kan man få retroaktiv föräldraförsäkring med upp till 480 dagar per barn. Centerpartiets förslag innebär att man endast kan få retroaktiv föräldraförsäkring för det yngsta barnet tills det fyller två år. Detta medför en snabbare integrationsprocess och fler som kan komma i arbetet.

Vi vill flytta tillbaka etableringsuppdraget till kommunerna. Idag har Arbetsförmedlingen uppdraget men det har inte blivit det resultat man önskade och Centern anser att kommunerna har stora möjligheter att minska arbetslösheten om de får resurser för att lösa det.

Fler lärare behövs och Centerpartiet föreslår att regelverket för fristående lärarutbildningar ses över i syfte att öppna upp för nya och bättre lärarutbildningar. Lärlingsutbildningar bör certifieras och utformas efter branschens krav.

Läs gärna mer om Centerpartiets budget här.

______________________________________________

Bristyrken

Under veckan har jag tagit del av arbetsförmedlingens rapport om bristyrken. Ofta pratas det om arbetslöshet men sällan om den arbetskraftsbrist som finns i Sverige.
Ungefär 100 000 arbetstillfällen finns runt om i Sverige, men det är för få som utbildar sig eller så matchar inte utbildningen det kompetensbehov som finns.

Jag tror att både barn och föräldrar behöver få veta inom vilka områden det finns stor möjlighet till arbete när man slutar skolan. Men det behöver även berättas om vad som krävs för att nå dit.

Utbildningarna behöver anpassas bättre utefter näringslivets kompetensbehov genom ett nära samarbete och yrkesutbildningarna behöver få en högre status.

Läs gärna insändaren om arbetskraftsbrist

__________________________________________________

Många givande debatter, behandlat strandskydd, integration, Nato och bostäder. Glädjande tog vi beslut om att vi vill se över och förändra strandskyddet och tillämpningen av riksintressen för att stärka kommunernas attraktivitet. Vi har tagit beslut om att öka det kommunala inflytandet och att ta bort Länsstyrelsens överprövningsrätt när det gäller kommunala bygglov inom LIS-områden. (lägen i strandnära områden)

Vi har även tagit beslut om närodlad integration. Många bra beslut togs, ett av dem är att vi vill öka samhällsorientering tidigt i asylprocessen för att lägga grunden till fortsatt integration i det svenska samhället.
Det andra beslutet handlar om att vi snabbare behöver göra inventering och validering av kompetenser för att snabbare kunna få ut människor på arbetsmarknaden.

___________________________________________________

Den 24-27 september är det Centerstämma i Falun. Det är elva områden som ska behandlas. Vi är 23 ombud från Skaraborg, varav tre från Falköping.

Fler företag- fler jobb, utveckling och välfärd i hela landet, miljö och kultur är några av områdena.

Området jag ska fördjupa mig i är fler företag-fler jobb som handlar om skatter, moms, matchning av kompetens med mera. Känner att mina 24 år som egen företagare kommer till nytta!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *