Olika men likvärdiga skolor

För Centerpartiet är kommunens skolor viktiga, oavsett om det är en landsbygdsskola eller en stadsskola. Alla barn har rätt till en likvärdig skola med hög kvalité där alla delar som ger förutsättningar för en likvärdig skola finns, både undervisnings- och lokalmässigt men även för barnens sociala utveckling.

Under ett antal år har andelen gymnasiebehöriga i Falköpings kommun minskat, ungefär 20% av eleverna har inte behörighet till nationella program på gymnasiet. Detta är inte okej!

Som arbetsmarknaden ser ut idag krävs oftast minst en gymnasial utbildning för att få jobb och risken för att hamna i ett utanförskap är stor om man inte får ett arbete. Vi har en stor ungdomsarbetslöshet i Sverige och i Falköping och många av dessa har inte någon utbildning. Det finns ett mönster.

Redan 2014 började barn- och utbildningsnämnden titta på hur vi kan vända resultaten. Vi har tillsatt mer pengar för att kunna göra satsningar inom skolan. På vissa skolor har vi idag tvålärarsystem och vi har anställt ett 20-tal elevhälsokonsulenter. Detta är bara några exempel.

Parallellt med att vi har många elever som går ur grundskolan utan fullständiga betyg har vi nationellt en stor utmaning, det saknas ungefär 4500 legitimerade lärare varje år de närmaste åren.

Skolinspektionen ställer höga krav på likvärdig skola som bland annat innebär legitimerade lärare i alla ämnen. På kommunens skolor har vi många engagerade och duktiga pedagoger men alla är inte legitimerade. Det medför att lärarna inte får sätta betyg, de får inte bli tillsvidareanställda och de ska egentligen inte undervisa i ämnen där de inte är legitimerade.

När det gäller skolår F-6 ger lärarutbildningen oftast bredare ämneskompetens som täcker fler ämnen. Det medför att det kan vara lättare att få rätt utbildad personal i de yngre åldrarna. Men för att få rätt ämneskompetenser som kompletterar varandra på en skola kan inte elevunderlaget vara för lågt.

I klasserna 7-9 behövs ämneslärare i större utsträckning, fler lärare med specialistkompetens inom respektive ämne. Har skolan för få elever ger det inte tillräckligt underlag för lärartjänster inom de ämnen lärarna är behöriga att undervisa i. Det finns några alternativ som kan fylla upp lärarnas tjänster. Antingen jobbar de på fler skolor eller undervisar i ämnen de inte är behöriga i. Inget av alternativen är optimalt då det första riskerar att vi inte har attraktiva arbetsplatser och att lärare slutar. Det andra betyder att lärare undervisar elever i ämnen de inte är utbildade för och att de inte får sätta betyg på de elever de undervisat. Därför har vi utgått från att det bör vara minst två paralleller i årskurs 7-9.

Bakgrunden till PWC:s utredning

Med dessa utmaningar, att 20 % av eleverna inte klarar grundskolan och svårigheterna att rekrytera legitimerade lärare, fick PWC i uppdrag att se över kommunens skolorganisation. En organisation som idag innehåller fem F-5-skolor, en skola 6-9, sex skolor F-9, fyra skolor F-6 och en skola F-3. En rörig organisation som vi ville få mer enhetlig utefter LGR11:s stadieindelning som är F-3, 4-6, 7-9 som i sin tur bli F-6, 7-9 och F-9.

När PWC:s rapport var klar fanns förslag på att sju-åtta skolor skulle läggas ner varav sex ligger på landsbygden. Detta var något som Centerpartiet inte kunde ställa upp på samtidigt som vi insåg att något behövde göras för att få en hållbar skolorganisation som möjliggör för fler barn att klara gymnasiebehörighet.

Centerpartiets ståndpunkter

Inom Centerpartiet har skolorganisationen diskuterats oerhört mycket. Det har innehållit samhällsekonomi, landsbygdsperspektiv, elevresultat, forskning, lärarbehörighet och mycket annat. Som uttalat landsbygdsparti är det en mardröm att vara med och eventuellt stänga skolor oavsett var i kommunen de ligger.

Men faktum kvarstår, vi måste ta ansvar för alla barns bästa på ett hållbart sätt, nu och i framtiden. Vi ser att skolor med för få elever är sårbara på många olika sätt.

Centerpartiets främsta prioritering har varit att behålla en skola nära hemmet för så många som möjligt av de yngsta barnen. Vi har arbetat för att de skolor som är kvar ska ha hög kvalité och fortsätta utvecklas för att erbjuda likvärdiga möjligheter till en bra utbildning. Vi har också jobbat för att förskola och fritids ska finnas kvar på de orter där de finns i dag.

Några av våra andra prioriteringar har varit att se över upptagningsområden och skolskjutsorganisationen och dessa uppdrag finns med i förslaget till beslut.

När det nu finns ett färdigt förslag att ta beslut om ser vi att Centerpartiet haft ett stort inflytande för att göra skolan i Falköpings kommun bättre för alla barn. Vi har inte fått gehör för alla våra frågor men har ändå spelat stor för hur förslaget förbättrats.

Förslaget till ny skolorganisation

De skolor som PWC föreslog att lägga ner men som nu föreslås vara kvar:

Skola: Idag: Föreslås bli: Antal elever/årskurs födelseår 2006-2016: Åtgärder:
Odensberg F-6 F-6 14-25 Ny skola eller renovering
Åsarp F-6 F-6 9-19 Ny förskola
Broddetorp F-5 F-6 6-17 ev. utbyggnad
Kyrkerör 6-9 F-6 Renovering

De andra skolorna som PWC ansåg skulle läggas ner och som fortsatt föreslås lägga ner:

Skola: Idag: Föreslås bli: Antal elever/årskurs födelseår 2006-2016: Åtgärder:
Torbjörntorp F-3 Stängas, förskola, fritids kvar 2-9 Ev. anpassning av lokaler
Yllestad F-5 Stängas, förskola, fritids kvar 1-9 Ev. anpassning av lokaler
Åsle F-5 Stängas, förskola, fritids kvar 3-9 Ev. anpassning av lokaler
Åttagård F-5 Förskola Anpassa lokaler

De skolor som föreslås bli F-6 istället för F-9

Skola: Idag: Föreslås bli: Antal elever/årskursfödelseår 2006-2016: Åtgärder:
Kinnarp F-9 F-6 Inkl. Åsarp 26-47, flesta årskurser ca 30 barn, det innebär 1 eller 1 1/2 klass Förskola
Vartofta F-9 F-6 Inkl. Yllestad och Åsle 24-38, det innebär  1 eller 1 1/2 klass
Gudhem F-9 F-6 Inkl. Torbjörntorp 18-31, det innebär  1 eller 1 1/2 klass
Central F-9 F-6 ca 25 elever, det blir en klass

De skolor som vi föreslår ska vara kvar som F-9-skolor är Stenstorp och Floby med ett varierat elevantal på 34-64 respektive 43-54 elever per årskurs. Det gör att det kan bli två paralleller per årskurs utom under något enstaka år.

Mösseberg och Dotorp är idag F-5 men föreslås bli F-6, Vindängen är redan idag F-6 men i förslaget flyttar träningsskolan till Vindängen som idag finns på Mösseberg.
Dessa skolor har mellan 23 och 78 elever per årskurs och blir en eller två paralleller.

Den nya 7-9 skolan som finns med i förslaget kommer att bli en stor skola och det är viktigt att den byggs smart, med en ny syn på lärande och att den uppfattas som en gemytlig och trevlig skola.

MEN oavsett storlek på skolorna är det viktigt att vi ser alla barnen, att de blir väl mottagna och får en likvärdig skola där alla har möjlighet att lyckas.

Oavsett hur beslutet blir när det gäller kommunens skolorganisation är det viktigt att vi tillsammans, föräldrar, lärare, barn, politiker och tjänstepersoner hjälps åt att göra en bra skola för alla barn. Nu börjar nästa del av skolornas utveckling, för att höja kvalitén och resultaten.

Centerpolitik

Som centerpartist kan jag inte ställa upp på att vi riskerar att landsbygdens barn inte får en likvärdig möjlighet till utbildning. Vi vet att utbildning är nyckeln till jobb i de flesta fall och vi vill att alla barn i kommunen ska ha den möjligheten.

Skolan är viktig för landsbygden, men den är inte allt. Företag, föreningsliv, natur och rekreation är också viktiga ingredienser för en levande landsbygd. Tillsammans med förskola och fritids, som vi värnat om i alla orter, kommer landsbygden fortsätta att vara attraktiv.

För Centerpartiet har det varit viktigt att värna om de yngsta barnen och att deras förskola och fritids kommer finnas kvar i alla orter. Fyra av skolorna som PWC föreslog skulle stängas är kvar, varav tre är på landsbygden.

De skolor som är kvar kommer att utvecklas och bli F-6-skolor och upptagningsområden och skolskjutsorganisation ska ses över.

För Centerpartiet är alla kommunens skolor viktiga, oavsett om det är en landsbygdsskola eller en stadsskola. Alla barn har rätt till en likvärdig skola med hög kvalité där alla delar som ger förutsättningar för en likvärdig skola finns, både undervisnings- och lokalmässigt men även för barnens sociala utveckling.

Detta är ansvarsfull Centerpolitik!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Ett samhälle för alla

Årets konferens Vem f*n handlar om bostäder, jobb och utbildning och ett samhälle för alla.

Det är andra året som fyrkommunnätverket som består av Falköping, Borlänge, Lindesberg och Nässjö anordnar konferensen. Samarbetet mellan kommunerna har pågått ett antal år och vi jobbar med de gemensamma utmaningar som vi har i kommunerna. Det handlar om inkludering, utbildning och matchning av jobb, bostäder och viljan att prova nytt. Tack vare vår samverkan har vi genom åren fått möjlighet att träffa ministrar, statssekreterare och andra aktörer som är viktiga för kommunernas utveckling.

Årets konferens inleddes av Ibrahim Baylan, samordningsminister, som pratade om vikten med tidiga insatser för att minska risken att barn och ungdomar hamnar snett senare i livet. Ibrahim påtalar också det inte funkar om vi tror att kommunen eller staten ska lösa allt utan vi har alla ett eget ansvar.

Samtidigt behöver det bli en bättre samverkan mellan civilsamhället, kommun och riksdag för att möta de utmaningar vi står inför. Just detta med samverkan mellan civilsamhället, kommun, region, regering och andra organisationer är även övriga föreläsare under dagen överens om.

Bostadsfrågan är till stor del avgörande för en kommuns utveckling, möjlighet att växa och öka integrationen. I hela Sverige är bostadsbristen en stor fråga och det behövs aktörer som vågar bygga utanför storstaden. För att underlätta för byggnation, framförallt i de mindre kommunerna, behöver det bli regelförenklingar, strandskyddet behöver ses över men även om det går att minska byggkostnaderna.

Carola Lemne, VD för Svenskt näringsliv pratade om framtidens arbetsmarknaden och lyfter vikten av fler ”enkla jobb”. I EU finns ungefär 10 % enkla jobb, i Sverige bara 5 %. Skulle vi nå Danmarks nivå på 11 % skulle det ge 200 000 fler arbetstillfällen. Att vi dessutom har höga ingångslöner underlättar inte för de som vill in på arbetsmarknaden och inte har högre utbildning.

Hon lyfter också problemet med att vi inte tar vara på den kompetens som kommer till oss. Ungefär 50 % av de som kommer till oss har högkvalificerad eller eftergymnasial utbildning. Arbetsmarknaden har ett stort behov av dessa utbildade personer och vi har inte råd att vänta minst 15 månader innan de kommer in på arbetsmarknaden.

SKL har tagit fram en agenda med 65 punkter för att få fler människor i jobb och ett bättre mottagande. Agendan innehåller sex områden:
mottagande och bosättning, etablering på arbetsmarknaden, statliga ersättningssystem, integration i samhället, barn och unga och forskning/utveckling är de områden man jobbat med.

Näringslivsministern, Mikael Damberg, berättade att svensk ekonomi går som en Volvo, starkt framåt. Vi har den starkaste tillväxten i OECD-länderna som beror på ökad befolkningstillväxt och export av svenska varor och tjänster.

Han berättar om regeringsförslag som handlar om bättre matchning mot arbetsmarknaden och utvidgat RUT-system. Kunskapslyftet kunna utbilda sig till jobb genom bland annat yrkeshögskoleutbildningar.

Det sista inslaget för dagens konferens var hur man jobbar med integration i Canada. Steve Adler, Mayor of Austin, Texas, var med via Skype. Både Steve och Peter Mörkeberg, immigration Officer på ambassaden i Canada är stolta över den positiva inställning landets invånare har till invandring.
När det kommer nya invånare till Canada hälsas de varmt välkomna för vi ser värdet av att få nya medborgare, säger Peter. Det är en förutsättning för utveckling och för möta behovet av arbetskraft i landet. Civilsamhället tar ett stort ansvar för att få ett bra mottagande och fort få in nya medborgare i samhället.

Innan flyktingar, arbetskrafts- eller anhöriginvandring kommer till Canada har man gjort en ”scanning” av deras utbildningsnivå eller yrkeskompetens för att kunna matcha in de nya invånarna på bästa sätt när det gäller boende och möjlighet till jobb.

Jonas Fagerström på ISS har ungefär 9000 anställda i Sverige med 97 olika nationaliteter. På frågan om hur viktigt det är att alla kan prata bra svenska när de anställs svarar han, – det är bra om de kan svenska men jag har behov av alla språk inom företaget och de lär sig svenska under tiden de jobbar. Vi har arbetsuppgifter som inte kräver så mycket svenska och allt eftersom man lär sig språket kan man få andra arbetsuppgifter där mer utvecklad svenska behövs.

Avslutningsvis fick vi lite kloka tankar och funderingar med oss från några av dagens deltagare

Jan Bohman, kommunstyrelsens ordförande i Borlänge – Vi pratar om Borlängebon, inte om brukaren, kunden, kvinnan eller mannen, om du kommer från Norrbotten eller Mogadishu, vi är alla Borlängebor!

Irma Gustavsson, kommunstyrelsens ordförande i Lindesberg – Det är viktigt att alla människor räknas och är delaktiga hela tiden, inte bara ibland!

Anna-Carin Magnusson, kommunstyrelsens ordförande i Nässjö – Det är inte så farligt med förändringar, det utvecklar både oss och samhället.

Jonas Fagerström, ISS – vi behöver vända på synsättet, vi ska se invandringen som ett problem utan som en tillgång. Hur skulle det funka om jag hela tiden pratade om hur dåligt företaget går…

Conny Johansson, kommunstyrelsens ordförande i Falköping – Ge kommunerna större ansvar, vi vet vad som behövs, vilka utmaningar som finns när det gäller bristyrken i den egna kommunen. Låt oss ordna utbildningar för att underlätta rekrytering hos företagen.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Fördröjd nytta

I tisdags lämnade jag blod, min 38:e gång och idag fick jag ett sms att mitt blod kommit till nytta för någon. Vad bra!

Det gjorde att det blev lite ”solsken” trots att det är gråtungt ute idag.

Önskar er alla en trevlig och skön helg!

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Årets kvinnliga företagare

I samband med Internationella kvinnodagen delar Centerpartiets kommunkrets ut priset ”Årets kvinnliga företagare”. Detta för att uppmärksamma och uppmuntra kvinnliga företagare, oftast småföretagare runt om i kommunen.

I år gick priset till Elisabeth Andersson på Påverås gårdsmejeri för sitt stora intresse för djur, lantbruk och förädling av livsmedel.

Elisabeth startade sitt företag 2000 och har genom åren visat att det går att leva på det småskaliga jordbruket och hantverksmässigt framställda produkter med hög kvalité.

Det mesta av hennes produkter är dessertost och idag är hennes produktion ungefär 8 ton per år. Hon hämtar råvaran, mjölk, från en gård i Vilske-Kleva, tillverkas hemma på gården i hennes mejeri, verkligen närodlade produkter.

Under åren har hon fått ett antal utmärkelser och hon har fått pris av Västra Gastronomiska Akademin, vunnit SM i mathantverk och fått pris som Årets mathantverkare på Falbygden.

När Kung Carl Gustaf firade 60 år fanns Elisabeths ostar med och på Nobelfesten 2016 serverades hennes ostar till samtliga pristagarna.

Som vanligt firades det med ”Centertårta”.

Ett stort grattis till Elisabeth till Årets kvinnliga företagare!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

HLR och fyra stjärnor

Vissa veckor medför ”sjudagarsjobb” och den här veckan var en sådan. Kul men det blir väldigt lite helg…

I fredags fortsatte min ledarskapsutbildning och den höll på fram till lördag lunch. Lärorikt och intressant när man får fundera på vilken ledartyp man är och hur man kan utveckla sitt ledarskap. Kursen medförde även en del ”hemläxor” som ska följas upp av mina arbetspartners om några veckor.

Ibland krockar saker och det gjorde det i helgen. Min dykkurs startade klockan 10 så jag missade tyvärr första delen av det här kurstillfället. Men jag fick vara med på den viktigaste delen, HLR, hjärt- och lungräddning. Har fått den utbildningen tidigare men känner att det är bra att fräscha upp kunskapen emellanåt.

När vi var klara var det årsmöte med St Helena sportdykarklubb och jag hade äran att få dela ut ett fyrstjärnigt hederscertifikat till en av klubbens medlemmar. För att få ett **** certifikat ska man uppfylla vissa krav både inom sin dykning men även inom föreningen. Grattis Magnus!

Planering inför veckan, sammanfattning av remissvaret på översiktsplanen och lite annat fick bli söndagens jobb. Vi hann också med att göra en söndagsbowling på Bowlingstället. Kul att se att hallen var full med spelare!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

En seger för landsbygd och svensk konkurrenskraft! 

Under en längre period har regeringen pratat om att införa kilometerskatt för transportnäringen. Centerpartiet har hela tiden hävdat att det är ett dumt förslag som missgynnar svensk åkerinäring och vår landsbygd.

Att öka skatten för lastbilar med 12 kronor per mil kommer det påverka åkerinäringen, jord- och skogsindustrin och landsbygden mycket negativ. Den skulle troligtvis medföra dyrare varor och än större svårighet för företagen att överleva.

Förslaget på kilometerskatt var inget annat än en skatt på avstånd som drabbar människor, jobb och företag på landsbygden. Klimatnyttan med förslaget var dessutom väldigt låg då det slog lika hårt mot transporter som går på fossilt bränsle som på förnybart. Det drabbade därtill skogsnäringen som är de som levererar vårt förnybara bränsle, såsom biodrivmedel.

Nu har regeringen meddelat att förslaget inte kommer läggas fram, i vilket fall inte i nuläget och på det sättet. Bra!

Centerpartiet fokuserar istället på åtgärder som på riktigt minskar utsläppen. Vårt förslag är att miljövänliga lastbilar ska gynnas ekonomiskt, exempelvis genom en klimatrabatt. På så sätt blir valet enklare vid investeringar av nya fordon.

Vi jobbar även för längre och tyngre fordon för att minska koldioxidutsläppen. Idag är maxvikten 60 ton men förslag är att maxvikten ökas till 74 ton. Det skulle minska transportkostnaderna med ungefär 20 %.

I de försök som gjorts visar att energianvändningen kan minska mellan 10-25 % per ton fraktat gods. Det skulle även minska utsläppen av koldioxid i motsvarande grad. Bra för miljön och bättre konkurrenskraft för svensk åkerinäring!

Nu hoppas vi att förslaget om att beskatta avstånd för alltid stannar på den plats det förtjänar, i papperskorgen.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Ny kunskap och nya vänner!

Den här veckan har varit intensiv- Här kommer ett axplock av det som hänt:

IMG_2116

På måndag och tisdagsmorgonen var det morgonmöte angående översiktsplanen som vi ska ta fram. Den här gången var det bostäder och verksamheter som vi pratade om med näringslivet och fastighetsägare i kommunen. Det är viktigt att vi får ta del av tankar och idéer från olika håll och dessa möten är värdefulla för vårt fortsatta arbete.

I samband med översiktsplanen tar vi också fram en förtätningsstudie och ett bostadsförsörjningsprogram. Förtätningsstudien handlar om att se över vilka tomter vi har som kan bebyggas eller som kan byggas till på höjden för att få fler bostäder. Bostadsförsörjningsprogrammet beskriver hur bostadsbeståndet ser ut i dag och framtida behov av lägenheter/småhus. Precis som de flesta andra kommuner i Sverige har vi bostadsbrist och det behöver byggas ungefär 170 nya lägenheter/småhus per år de kommande åren.

IMG_2120

Tisdagen var en intensiv dag och när det var dags för lunch hade jag haft fyra olika aktiviteter plus några samtal…och lunchen var arbetslunch och intogs på Centralskolan med våra gäster från Namibia.

Under veckan har vi besök av tre personer från Ondangwa i Namibia. De är här för att lära sig mer om hur vi jobbar med demokratifrågor, skolor, äldreomsorg och en del andra kommunala verksamheter. De tyckte det var oerhört intressant att se hur man jobbar på Vindängens skola och Floby äldreboende, det skiljer sig mycket från Ondangwa.

De har även varit på ett ekologiskt lantbruk med robotmjölkning och det imponerade mycket. Lyckan var nog total när de fick provköra en ny John Deere:-) Trots att de nästan frusit ihjäl kan de tänka sig att komma tillbaka till Falköping, det är gott betyg.

När jag blev kommunalråd bestämde jag mig för att försöka lära mig så mycket som möjligt om kommunens verksamheter.
2015 började jag året med att vara på studiedagar i varje förvaltning för att få en större inblick i vad som görs. 2016 var jag på rundtur i kommunen för att se vad vi har för anläggningar och hur park- och gata jobbar.

I år har jag börjat med att vara med på två boenden för ensamkommande barn, ett HVB-hem (hem för vård eller boende) och ett stödboende. Personalen berättar om hur ungdomarna kämpar med att lära sig nytt språk, ny kultur, att skapa sig ett liv i Sverige Samtidigt har de en ständig oro hängandes över sig, ska de få stanna eller ska de få avslag på sin asylansökan. De kan få vänta upp till 17 månader innan de får besked och det blir än tydligare för mig att vi har system som inte fungerar.

Att vänta upp till 17 månader innan man får ett besked om man får stanna eller inte är inte humant! Att under så lång tid leva i ovisshet, långt bort från familj, vänner och allt man känner till måste vara fruktansvärt! Jag tror inte att vi som inte upplevt detta någonsin kommer förstå den oro de måste känna.
Personalen som jobbade på dessa hem berättade om sitt arbete och det är härligt att få lyssna på så engagerad personal. En eloge till er alla!

IMG_2133

Förra året hade jag besök av elever från IM-Språk på gymnasiet och igår var det dags igen. Elva elever kom till stadshuset där jag berättade om hur det politiska arbetet fungerar och hur vi jobbar i kommunen. De var mycket intresserade och det blev många olika frågor. Varför kan man inte få jobb fortare när man kommer till Sverige? Vi som kommer vill kunna jobba, betala skatt och vara en del av samhället. Hur kan man få sommarjobb? Hur kan man skapa ”enkla jobb” för de som inte klarar skolan? Viktiga och kloka frågor!

När jag presenterade mig kom en av killarna fram till mig med stort leende på läpparna och sa: Jag har precis fått mitt uppehållstillstånd så nu kallar de mig för Ibrahim Svensson. Helt underbart! Vad skönt att hans långa väntan är över, nu kan han koncentrera sig på utbildning och sin framtid.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

En härlig alla hjärtans dag!

Alla-hjärtans-dag

Önskar alla hjärtan en härlig dag!

Ta vara på varandra och den underbara dagen.

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vind i seglet!

IMG_3879

Tack för förtroendet!

För några år sedan var Centerpartiet mer eller mindre uträknade, vi fick svara på frågor som: – Vad händer när ni åker ur riksdagen? och så vidare. Inte skoj.

Nu är det oerhört mycket roligare frågor som ställs och i dagens mätningar får vi högsta siffran på 26 år!

Nu ska man ta mätningar för vad det är och det är siffror som gäller för idag. Nu fortsätter jobbet med att presentera nya bra förslag för företag, miljön, levande landsbygd och fler i arbete!

Ända in i kaklet som Maud Olofsson sa 🙂

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Ny istid?

IMG_2088

Idag fyller dottern 19 år….19 år! Vart tar tiden vägen? Nu har jag inte några små barn längre. Eller mer korrekt kanske är att jag inte haft några små barn på länge? :-))

Det är tur att det är lite kalas att se fram emot idag i och med att jag tror att det är en ny istid på gång. Kylan går genom märg och ben idag. Brrr!

IMG_2091

Till och med inne i stadshuset är det kallt, jacka på under kommunstyrelsens möte. Vi kanske behöver ha mer ”eldiga” diskussioner? 😉

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar