Budget 2018

Det är med stolthet som vi i majoriteten än en gång presenterar en budget och flerårsplan 2018-2020 som innehåller utveckling och framtidstro för Falköpings kommun.

Med ökade ramar för alla nämnder, satsningar för att minska arbetslösheten, gratis kollektivtrafik från 65 år, miljösatsningar, stora investeringar och bibehållen skatt för att kommunen ska utvecklas på ett hållbart sätt.

Även nästa år har vi valt att jobba med våra fyra mål;

 • Ett socialt hållbart Falköping
 • Ett attraktivare Falköping
 • Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas
 • Kvalitén inom verksamheterna ska öka

Vi kan se att invånarantalet stadigt ökar och det har det gjort de senaste tio åren. Fram till juli hade kommunen ökat med 169 personer och har nu passerat 33 000 invånare.

Vi har företag som växer, företag som flyttar till oss och företagare som visar intresse för att flytta till kommunen. Detta beror på många saker men bland annat för att vi är en kommun som växer, vi har bra markberedskap, ett positivt bemötande och en terminal som möjliggör miljövänliga och kostnadseffektiva transporter.

Vi skapar mötesplatser som är viktiga för trivseln och kommunen har bra verksamheter som vi kan vara stolta över.

Det byggs nya bostäder vilket är en förutsättning för att kommunen ska växa och nya bostadsområden är på gång, både i våra mindre tätorter och i Falköpings tätort.

Ett socialt hållbart Falköping – utgår från alla människors lika värde, rättigheter och skyldigheter.

Det är vi tillsammans som skapar det goda livet genom att förutsättningar och möjligheter skapas för våra invånare.

Fullföljda studier är den enskilt viktigaste faktorn för att våra barn och unga ska få ett gott liv. Vi behöver göra fortsatta satsningar i tidig ålder för att minska andelen barn som inte klarar skolan.

I arbetet med att skapa en ny skolorganisationen ser man över lärmiljöer och nya arbetssätt för att fler barn och ungdomar ska nå målen. Detta är avgörande för våra barn och ungdomar men även för kommunens utveckling.

I vår budget gör vi extra satsningar på arbetsmarknadsenheten för att minska arbetslösheten. Att ha ett jobb är en stor del i människors möjlighet till att leva det goda livet.

Rikt föreningsliv och kulturliv är en viktig del av det Goda livet och vi ger i kommande budet fortsatt stöd till förenings- och kulturlivet i kommunen. Bland annat finns investeringsbidrag till Floby ryttare och Stenstorps IF med.

Samtidigt är det viktigt att kommunen fortsätter att anordna gratis evenemang som till exempel familjelördag. Det skapar mötesplatser och ökar möjligheten för fler att vara med.

Men vi behöver också fler bostäder och nya bostadsområden med blandad bebyggelse för att öka samhörighet och minska socialt utanförskap.

Ett attraktivare Falköping – innebär att vi ska stärka vår position för att bli än mer attraktiv för invånare, näringsliv och civilsamhället. Vi ska ständigt vara i framkant!

För att vara attraktiva som boendeort är det viktigt att vi har möjlighet att bo i hela kommunen och i den kommande ÖP kommer fler bostadsområden vara föreslagna.

En förutsättning för ett attraktivare Falköping är goda kommunikationer och utbyggd infrastruktur. Vi har under året jobbat med att få till tågstopp i Vartofta och utbyggnad av Västra Stambanan. Det är två viktiga delar för att stärka näringslivet och öka attraktiviteten så att fler vill bosätta sig i kommunen och det arbetet kommer fortsätta.

Vi inför gratis kollektivtrafik från 65 år, ett vallöfte från majoritetspartierna som nu blir genomfört.

Även i det här målet är kultur- och fritidsliv viktigt för oss som bor och verkar i kommunen men även när det gäller turismutvecklingen.

Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas – det är glädjande att se att vi år efter år klättrar på Svenskt näringslivs ranking. I år kom vi på plats 95 av 290 kommuner. En förbättring med 30 placeringar!

En av förutsättningarna för ett näringsliv som utvecklas är att vi har ett gott samarbete med näringslivet och att vi inom politiken är lyhörda för marknaden.

När vi möter näringslivet får vi klara signaler på att satsningen på logistikcenter och Marjarp är en del i företagens möjlighet att expandera. Men det är även företag som väljer att etablera sig i kommunen tack vare logistikcenter och under 2018 kommer vi fortsätta utveckla området.

Under 2018 behöver vi jobba med att få till ytterligare markreserv för verksamhet för att möta nya behov inom näringslivet.

Kompetensförsörjning är en annan viktig del för att näringslivet ska kunna utvecklas. Här är Lärcenter en nyckelspelare genom att matcha vuxenutbildningen utefter kommande kompetensbehov.

Turistnäringen växer så det knakar, vi ser hur övernattningarna ökar och hur våra turistmål blir än mer attraktiva och det stärker i sin tur hela näringslivet.

Hornborgasjön ett av de turistmål som ständigt ökar, precis som Mösseberg. Under 2018 kommer vi göra fortsatta satsningar på Mösseberg för att öka attraktiviteten och besöksnäringen till kommunen.

Kvalitén inom verksamheterna ska öka – Kommunens uppdrag är att skapa goda förutsättningar för att utveckla service och tjänster med hög kvalité och bra bemötande.

Under 2017 har vi jobbat med ledning-styrning och det ska vi fortsätta jobba med under 2018.

Under de senaste åren har vi fått oerhört bra resultat på brukarundersökningar inom barnomsorg och äldreboende. Detta är tack vare engagerad personal skulle jag vilja påstå.

Men för att fortsätta hålla bra kvalité och göra den än bättre behövs samverkan mellan verksamheterna och att vi ständigt jobbar med ett aktivt kvalitetsarbete.

Falköpings kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera, behålla och utveckla den kompetens vi har för att möta medborgarnas behov. Vi gör fortsatta lönesatsningar inom vissa personalgrupper men även kompetensutveckling för våra anställda.

För att öka stoltheten och för att alla som arbetar i kommunen ska jobba utefter våra fyra mål behöver vi fortsätta med att skapa delaktighet i det arbete som görs och ska göras.

Vi behöver bli än bättre inom digitaliseringen, förenkla våra system som vi jobbar med inom kommunen. Men vi ska även ta fram enkla e-tjänster för att underlätta för medborgarna att ta kontakt med kommunen.

Vi har under många år medvetet jobbat med att bli en miljökommun och vi fortsätter med energieffektiviseringar i kommunens anläggningar. Vi kommer även jobba med att minska gifter och kemikalier i vardagen för att skapa en bättre livskvalité för oss alla.

Investeringar – I budget och flerårsplan 2018-2020 har vi en stor investeringsplan för att stärka kommunens utveckling inom våra fyra mål. Bland annat:

 • Satsningar inom skola och förskola i hela kommunen
 • Demenscentret som påbörjas i år kommer stå klart 2019
 • Rötkammarvolymen kommer byggas ut för att öka kapaciteten för tillverkning av biogas
 • Plantis kommer fortsätta utvecklas som mötesplats
 • Gång och cykelvägar ska utvecklas i kommunen
 • Fortsatt utveckling på Mösseberg
 • Arbetsmiljöåtgärder i form av byte av ventilation i stadshuset.

Det är tillsammans vi skapar en än bättre kommun att leva och verka i för att skapa det ”Det goda livet i Falköpings kommun”

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *