För klimatets- Sveriges – Skaraborgs- Falköpings kommuns bästa!

Det är en ganska häftig känsla, att få träffa människor man inte sett på flera år på grund av pandemin. Prata, skratta, minnas och berätta vad som hänt under åren…det gör mig varm i hela hjärtat.

Igår var jag på Skaraborgsdagen, träffade nya och gamla bekantskaper och lyssnade till många intressanta föreläsare. Det genomgående budskapet var – Tillsammans!

Idag är jag på valkonvent med Centerpartiet och budskapet är även idag tillsammans men också att vi behöver stå upp för frihet, demokrati och alla människors lika värde varje dag.

Särskilt tydligt blev det i inledningstalet av Annie Lööf där hon berättar från sina möte med människor som flytt kriget i Ukraina.

Annies inledningstal följdes av Andrij Platchotnjuk, Ukrainas ambassadör, som berättade om läget i Ukraina och att de kämpar varje dag och ska kämpa tills de vinner kriget. Han tackar för att vi, både som parti och som land, stöttar Ukraina på olika sätt och att vi tar emot de som flytt med värme och öppna hjärtan.

Centerpartiet har under många år arbetat för förändrade strandskyddsregler för att underlätta för byggnation och utveckling, främst på landsbygden. Varför främst på landsbygden kanske någon undrar. I Stockholm, Göteborg, Malmö, alltså våra större städer, byggs det strandnära, näst intill i vattnet men i våra mindre kommuner är det oftast blankt nej om någon vill bygga nära ett vattendrag eller en liten skogssjö.

Vi har haft familjer som velat bygga nytt och flytta till Falköping men fått nej för att det funnits någon liten bäck som torkar ut på sommaren men trots det har 300 meters strandskydd. Man kan tro att det är ett dåligt skämt men tyvärr är det sant.

Det förslag som regeringen lagt fram, efter intensivt arbete från Centerpartiet, skulle göra det lättare för väldigt många människor som bor i gles- och landsbygd men även för företagare att växa och på så sätt skapa en landsbygdsutveckling.

Tyvärr stoppar M, KD, V och SD förslaget som hade medfört lättnader på många håll i Sverige och i Falköping.

Ett annat område som kom upp på dagens konvent var tillgång till och kostnad för energi. Det behöver göras satsningar för att ´bli mer självförsörjande av energi, minska sårbarheten och import samtidigt som vi ställer om för att klara klimatkrisen.

Vi behöver mer grön, utsläppsfri och billig el i Sverige. Det kräver en robust energipolitik som tryggar Sveriges energibehov som samtidigt bidrar till minskade utsläpp globalt.

Centerpartiet har under många år drivit på för ökad elproduktion, för klimatsmar och hållbar energi i Sverige och i EU. Det arbetet behöver inte bara fortsätta utan även öka takten.

Vi vill öka produktionen av klimatsmart energi, förenkla energiproduktionen och effektivisering och snabbt kalla in alla partier till nya energisamtal.

Det känns bra att Centerpartiet i Falköping har lämnat in en motion där vi vill utreda möjligheten att bygga en solcellspark på den sluttäckta deponin. Det skulle vara en viktig del i kommunens klimatomställningsarbete samtidigt som vi får en ökad lokal, grön energiproduktion.

Som jag inledde med så är det Tillsammans vi kan göra stora förändringar och de behövs nu, för klimatets bästa, för Sveriges bästa, för Skaraborgs bästa och för Falköpings kommuns bästa!

Dagen har bjudit på många starka känslor. Glädje över att träffa vänner man inte sett på länge, framtidshopp men även känslan av maktlöshet när man lyssnar till Ukrainas ambassadör samtidigt som man fylls av framtidshopp och ”jäklaranamma” när han säger att de kommer kämpa för demokrati och frihet.

Det dags att vi kavlar upp ärmarna och står upp för demokrati, frihet, alla människors lika värde, för Sveriges bästa, för Skaraborgs bästa, för Falköpings kommuns bästa.

Ni som har följt mig under mina ”bloggår” vet att jag, tillsammans med kommunstyrelsens ordförande i Osby och Karlsborg, brukar ta vårt ”årliga foto” när vi träffas. Det har varit lite svårt de senaste åren men idag fick vi äntligen träffas igen. <3

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Solceller på deponin?

Idag har Centerpartiet i Falköping presenterat sitt valprogram med rubriken –

Ge kraft åt varje människa – En hoppfull väg framåt!

Vi har fyra områden som vi har valt att ”highlighta” och det är:

– Ta fram en landsbygdsstrategi

– Bygga solcellspark på den sluttäckta deponin

– Möjliggöra tågstopp i Vartofta

– Ge samlande och tidiga insatser till barn med särskilda behov

I programmet har vi valt att ha sju olika områden och vill man läsa mer finns hela programmet på Centerpartiets hemsida men här kommer en kortversion.

Ge kraft åt varje människa – ge goda möjligheter för människor att styra sina egna liv. Alla ska kunna känna sig trygga oavsett om det är i hemmet, i skolan, på arbetsplatsen eller på andra platser i samhället. Vi behöver bättre ta vara på människors engagemang och erfarenheter.

Områdesbaserad utveckling handlar om att i samverkan med andra utveckla och stärka det lokala engagemanget och lokal utveckling, oavsett om det är i någon av tätorterna eller i ett mindre område.

Fritidscheck möjliggör för fler att kunna engagera sig i någon förening eller att man som familj kan göra saker tillsammans. Kan även stärka föreningslivet med fler medlemmar.

– Fortsätta utveckla områdesbaserad utveckling

– Införa fritidscheck för barn och unga 0-19 år

– Skapa mötesplatser i hela kommunen i samarbete med föreningar och organisationer

En kommun som håller samman – För oss är det viktigt att vi arbetar för utveckling i hela kommunen. Det kan till exempel vara att det finns attraktiva tomter för boende och näringsliv liksom tillgång till service. Bostadsbyggnation utanför tätorten är en förutsättning för utveckla våra samhällen.

– Ta fram en landsbygdsstrategi

– Att det byggs bostäder i de mindre tätorterna

Jämställdhet mellan kvinnor och män – att alla ges lika möjligheter till att utvecklas, utbilda sig, komma i arbete utifrån sina förmågor och förutsättningar är en del i det jämställda arbetet. Ökad samverkan mellan kommun, näringsliv, arbetsförmedling, försäkringskassa är en viktig del för att fler ska kunna få utbildning, praktik eller arbete. Alla människor har rätt till ett liv utan våld oavsett om det handlar om fysisk, psykiskt, sexuellt eller ekonomiskt våld.

– Motverka våld i nära relation

– Fortsätta utveckla samarbetet med näringslivet för att fler ska komma i arbete

Föregångare i klimat- och miljöarbetet – för Centerpartiet är det en självklarhet att ta ansvar för miljö- och klimatarbetet. Vi vill se mer energi som är producerad på biogas, vind, sol eller andra förnybara källor för att på sikt kunna fasa ut kärnkraften. En del i det arbetet är att vi vill bygga solceller på sluttäckta deponier. På det sättet kan vi öka omställningsarbetet och självförsörjningsgraden av inhemsk energi som är en del i totalförsvaret.

Centerpartiet har varit drivande i att ha tillagningskök i stället för cook and chill och vi kommer arbeta för att upphandla mer närproducerade produkter till kommunens verksamheter. För att underlätta för fler småproducenter att leverera produkter till kommunens verksamheter och minska transporter till skolor, förskolor och äldreboende vill vi arbeta för att en samlastningscentral kan byggas upp.

– Bygga solceller på sluttäckta deponier

– Arbeta för att möjliggöra för tågstopp i Vartofta

Bygga Falköpings kommun ekonomiskt starkare – Falköping är en landsbygdskommun. Det är näringslivet med gröna näringar, små och stora företag i hela kommunen som skapar arbetstillfällen och ger möjlighet till samhällsutveckling. För att företag ska kunna växa och/eller etablera sig i kommunen behövs planerad verksamhetsmark i hela kommunen.

För att möta framtida kompetensbehov behöver vi än mer arbeta för att matcha utbildningar, både på gymnasiet och Lärcenter likväl som vi gör utbildningar tillsammans med näringslivet. Skaraborgs Logistic Center har stor potential att fortsätta utvecklas och utvecklingen är viktig både för näringslivet, kommunen attraktivitet och i omställningsarbetet.

– Fortsatt utveckling på Skaraborg Logistic Center

– Att Västra stambanan byggs ut

God vård, omsorg och stöd i livets alla skeden – god vård och omsorg är grundläggande delar välfärdssamhället. Den måste utgå från varje människas individuella behov, ålder och livssituation. Särskilt boende ska finnas på flertalet orter i kommunen och man ska kunna välja utförare, privata eller kommunen när behov av vård, omsorg osv uppstår. För att människor med stort vårdbehov ska kunna få snabb vård och känna trygghet vill vi tillsammans med Västra Götalandsregionen utveckla den nära vården och närsjukvårdsteamen.

För att våra barn ska lyckas och för att underlätta tillvaron för vårdnadshavare behöver samlade och tidiga insatser göras när behov finns. För att det ska vara genomförbart krävs lyhördhet och samverkan mellan olika instanser.

– Öka samverkan mellan skola, familjecentral, elevhälsa och ungdomsmottagningen

– Utveckla närsjukvårdsteam i samarbete med regionen

Skola och utbildning – det livslånga lärandet – skolfrågorna är viktiga och engagerar kommuninvånare. Centerpartiet har varit drivande i arbetet med den nya skolorganisationen. För våra barn och ungas bästa och för kommunens framtid behöver den genomföras i sin helhet och vi behöver hålla fokus på huvudfrågan: – en god utbildning som ger lika förutsättningar för alla unga i hela kommunen. Utbildning är det starkaste verktyget som vi har för att utöka sina möjligheter.

Centerpartiet ser att fler vuxna med olika kompetenser i förskola och skola gagnar våra barn och ungdomars lärande. Alla barn ska ha samma möjligheter att undervisas av behöriga lärare och få extra stöd om de behöver det. Kvalitén i förskola och skola ska inte påverkas av vilken skola man går i eller var i kommunen man bor.

– Ge samlade och tidiga insatser till barn med särskilda behov

– Fler vuxna med olika kompetenser i förskola och skola

– Genomföra den beslutade skolorganisationen

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Svensk mat är en del av totalförsvaret!

Svenskt lantbruk och matproduktion är avgörande för vårt totalförsvar. Detta är högaktuellt i samband med krig och kris och många väljer idag svenska råvaror i butiken.

Det är bra men ska vi ha en långsiktig och hållbar ökning av självförsörjningsgraden behöver förutsättningarna för den gröna näringen bli bättre och försäljningen öka även i fredstider.

Redan innan kriget i Ukraina var det tufft för många lantbrukare med ökade kostnader. Kriget i Ukraina har, förutom allt lidande för de som direkt drabbas, gjort att kostnaderna ökar än mer och det är akut läge för många av våra lantbruksföretagare.

Det behöver göras akuta insatser om inte många lantbrukare ska tvingas lägga ner sina företag och viktiga delar av svensk livsmedelsproduktion slås ut. Dessutom är det tufft för många familjer med ökade kostnader vilket kan bidra till stigande inflation.

Det är många partier som pratar om de höga dieselpriserna och att de ska sänkas och det är ju bra. Problemet är att bränslekostnaderna bara är en del av alla ökade kostnaderna för lantbruket. Priset för gödsel, foder, spannmål, el och insatsvaror har också ökat mycket.

Gödselpriserna har mångdubblats på kort tid när ryska producenter fallit bort. På liknande sätt har priserna på spannmål stigit dramatiskt eftersom både Ryssland och Ukraina är stora producenter.

Prisökningarna på spannmål påverkar även lantbrukare som använder det som foder till sina djur. Mjölkproducenter, uppfödare av nötkreatur och äggproducenter är några av de som drabbas hårt.

Centerpartiet har de senaste månaderna drivit igenom miljardsatsningar till jord- och lantbruket i riksdagen. För att förhindra svensk matproduktionskris och för att kunna bygga upp Sveriges totalförsvar vill vi se nya insatser på 2,1 miljarder utöver det som redan avsatts.

– Ett extra stöd på 1,5 miljarder till företag inom svensk animalieproduktion. Även till växthusföretag och lantbruk som bedriver sitt företag på helt förnybara biodrivmedel och därmed inte omfattas av någon återbetalning av dieselskatt bör få ta del av stödet.

– Återbetalning av dieselskatt för jord- och skogsbruket bör utökas ytterligare, till det maxbelopp som EU-rätten tillåter fram till 30:e juni 2023

– Dessutom bör återbetalningen av dieselskatten gälla retroaktivt från 1:e januari 2022, istället för att börja gälla 1:e juli 2022

– Det nationella stödet till jordbruket, även kallat Norrlandsstödet, på drygt 410 miljoner/år bör tillfälligt utökas med 100 miljoner för 2022. Syftet med stödet är att upprätthålla produktionsnivåerna i jordbruket i norra Sverige.

Idag kommer Centerpartiets förslag upp på finansutskottet och vi hoppas att andra partier säger ja till att bereda vårt förslag och inte avslå det.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Full fart mot helgen…nä mot nästa vecka blev det visst

Det märks att allt börjar komma igång igen, kalendern är fullbokad med mycket intressant så nu får det bli en resumé av veckan istället.

Veckan började med direktionsmöte med AÅS (Avfall Återvinning Skaraborg) där vi fick en första återrapport på uppdraget att eventuellt kunna få till ett samverkansundantag som det så fint heter. Det innebär att vi kan upprätta en form av avtal mellan direktionen och kommunen och att vi därmed inte behöver gå ut på upphandling när det gäller matavfall. På mötet i maj får vi mer information, väntar med spänning.

På onsdagen var kommunstyrelsens arbetsutskott på företagsbesök. Den här gången var vi hos Bröderna Gustafssons i Åsle och träffade syskonen Jenny och Henrik som idag är tredje generationens ägare.

Det hela började när farfar Gösta och hans bror Karl-Erik gnällde över att deras verksamhet med hönor och foderförsäljning inte var på topp för tillfället. De fick en fråga om att komma och titta på en ny tvättmaskin som höll på att tillverkas i Ljungaverken. De tyckte det såg intressant ut och snart åkte de runt på marknader med en tvättmaskin på släpet.

Företaget har utvecklats en del sedan dess och har idag 13 heltidsarbetare och tre som jobbar deltid. De äger även Thorsells vitvaror som ligger på Stallsiken i Skövde.

Deras motto har hela tiden varit att ha nöjda kunder varje dag. Det har varit ett vinnande koncept för de flesta vet eller har hört talas om deras fantastiska service när det gäller vitvaror och luftvärmepumpar. I butiken i Åsle har de även lite andra ”bra-ha” grejer också.

Stort tack för ett intressant besök och lycka till framöver!

På eftermiddagen var det dags för möte med kommunstyrelsens arbetsutskott. Ett av besluten vi tog var att starta upp ett samarbete med Science Park Skövde och starta upp en nod i Falköping. Bra för både nya och redan etablerade företag!

Under många år har vi haft kontakt med föreningar och privatpersoner när det gäller byggnation av bostäder i våra mindre tätorter. På senaste mötet med Hyresbostäder tittade vi på olika koncept som man gjort i bland annat Lovene i Lidköpings kommun där de byggt sju lägenheter. Svårigheten med att bygga så pass få hyreslägenheter är att kunna följa Allbolagen som innebär att alla byggobjekt ska bedrivas på affärsmässiga principer.

Men ska vi få utveckling i hela kommunen behövs det lägenheter i våra mindre tätorter också. På torsdagseftermiddagen träffade vi representanter från Åsarp och Vartofta och pratade framtida behov av bostäder. I maj ska vi ha ett nytt möte med Hyresbostäder och till dess ska de, tillsammans med kommunen, tagit fram eventuell kostnadsbild och hur man kan göra för att få till fler lägenheter.

Jag är ordförande i kommunstyrelsens sociala hållbarhetsutskott och ett av områdena handlar om att drogförebyggande arbete. Pelle jobbar med drogförebyggande arbete på skolor, gym, i föreningar och med företag. Det är ett viktigt arbete och de flesta av oss behöver nog mer information och kunskap inom området.

Samarbetet med näringslivet är precis i uppstarten och i fredags hade Magnus Prim, VD på AC Floby bjudit in delar av sin personal för att få mer kunskap i det här viktiga förebyggande arbete.

Pelle berättade om hur kommunen jobbar, vilka preparat som kan finnas i omlopp och hur man kan upptäcka om någon är påverkad och polisen berättade om deras förebyggande arbete.

Det var en intressant förmiddag och stort tack till Magnus och AC Floby för att ni startat upp samarbetet. På så sätt blir vi fler i kommunen som får mer kunskap och kan jobba förebyggande.

Under fredag och lördag har Rotaryklubbarna i kommunen haft ledarskapsutbildning för ungdomar. 32 tjejer och killar var med och fick träffa företagare som på olika sätt inspirerade och gav kloka tips.

Som president i Falköpings Rotaryklubb fick förmånen att träffa ungdomarna en stund och berätta om Rotarys historia och att det är ett företagarnätverk men även en välgörenhetsorganisation. Bland annat har Falköpings Rotaryklubb skänkt pengar till Svenska kyrkan och deras julmatskasse. Tillsammans med Ållebergs Rotaryklubb har vi skänkt pengar till Ukraina. Totalt har Sveriges Rotaryklubbar skänkt över 5,6 miljoner till UNHCR och UNICEF.

Ingen rast och ingen ro! På lördagen träffades flertalet av centerpartiets fullmäktigekandidater för att prata valrörelse. Riktigt härligt gäng att arbeta med, tack för bra samtal och stort engagemang.

Tur att det var lugnare på söndagen så jag kunde gå ut och titta lite på blommorna även om det inte uppskattades av Sonic som helst ville ha all uppmärksamhet. 🙂

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Du har väl rockat idag?

Idag är det Rocka Sockornas dag, du har väl ”rockat”?

21 mars har blivit firad som Downs syndrom-dagen sedan 2006. 2011 deklarerade FN att den här dagen, 21:e mars skulle bli Världsdagen för Downs syndrom. Syftet är att öka allmänhetens kunskap och medvetenhet om Downs syndrom.

2013 dök initiativet med att bära olika sockar upp i USA under namnet ”Rock your socks”

Det kan kännas att det är en liten sak att ha omaka sockar men det är ett tydligt budskap. Det handlar om alla människors lika värde och rättigheter och att uppmärksamma människor med Downs syndrom.

Så har ni inte rockat sockarna än så finns det fortfarande tid…egentligen alla dagar på året. Att stå upp för alla människors lika värde är lika aktuellt hela året om.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Djup historia!

Det finns många vrak runt om i världen, en del är mer intakta än andra. Jag är egentligen inte någon vrakdykare men lite spännande är det ändå.

För några år sedan dök jag på Thistelgorm och det var faktiskt riktigt roligt och intressant. Det ligger i Röda Havet och är 126,5 meter långt och sjönk den 6 oktober 1941. På fartyget fanns fyra tågvagnar, två lok, lastbilar, jeepar, motorcyklar och mycket annat.

Foto: Dániel Selmeczi. En av många motorcyklar på Thistelgorm.

Thistelgorm träffades av två bomber och sjönk. Explosionen var enorm, dels av bomberna men även att de träffade där ammunitionen på fartyget fanns. De två 126 ton tunga loken flög upp i luften och landade 30-tal meter från vraket där de fortfarande står.

När man simmar in i vraket ser man lastbilar som är lastade med fyra motorcyklar på varje, gevär som ligger paketerade och en hög med stövlar som ligger i ett hörn. Tack och lov lyckades de flesta av besättningen klara sig. Mycket historia samlad på en liten yta.

Två andra vrak som ligger närmare är Tage Ture, allmänt kallad för Hajen och Matilda som ligger i Vättern.

Under ett antal år har vi dykt på dessa och rensat dem på nät och fiskelinor som fastnat på vraken och som fortsätter fiska år efter år och är som vi kallar dem ”spöknät”.

Tage Ture, Hajen, är en tvåmastad träskuta som fraktade tegel och är 15-20 meter lång. Vraket hittades 1974 och det finns fortfarande tegel kvar på båten.

Matilda af Hjo sjönk 6 april 1896 och var lastad med potatis som skulle levereras till bränneriet i Bispmotala vid Motala. 86 år senare fastnade yrkesfiskaren Enar Ahlin i något han tyckte var märkligt och polis och dykare tillkallades.

Matilda ligger på cirka 35 meters djup och står på kölen och är ganska välbehållet. På vraket finns ett vackert ankare, några taljor och ett bläckhorn. Bläckhornet är förhållandevis litet och jag såg det inte förrän min dykkompis pekade på det.

Det finns enligt rykten ganska många vrak i Vättern och det är långt ifrån alla som har hittats.

Finns den mytomspunna Gäddan som sägs vara lastad med bajonetter…?

Publicerat i Okategoriserade | 2 kommentarer

Falköpings mejeri – den godaste mjölken?

Idag har Centerpartiet varit gjort företagsbesök på Falköpings mejeri. Ordförande Claes Aronsson och mejerichef Uno Elofsson berättade om verksamheten.

Tobias Leverin, riksdagskandidat, Claes Arnesson, ordförande Falköpings Mejeri, Ulrika Heie, riksdagsledamot, Karola Svensson, kommunalråd och riksdagskandidat, Louise Grabo, riksdagskandidat, Uno Elofsson, mejerichef

Falköpings mejeri bildades 1931 och är en ekonomisk förening som ägs av ungefär 200 lantbrukare och Claes är en av dem.

För några år sedan köptes Grådö mejeri och idag har man två produktionsplatser. I Falköping tillverkar konsumtionsmjölk och ost och i Grådö tillverkas konsumtionsmjölk, smör och laktosfri mjölkdryck. I dotterbolaget Västgöta Mjölkförädling tillverkas mjölkpulver.

På mejeriet i Falköping väger man in ungefär 169 miljoner kg mjölk per år och de har 72 anställda.

Under samtal och rundvandring var det samtal om självförsörjningsgrad, totalförsvar och vad lantbruket behöver för att överleva och utvecklas.

Mindre regelkrångel och likvärdiga regler inom EU är några av medskicken som vi alla fick med oss men framförallt Ulrika Heie, riksdagsledamot för Centerpartiet i miljö- och jordbruksutskottet.

Om Falköpings mejeris mjölk är godast? JA!

Stort tack för en intressant och givande förmiddag!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Grattis till Årets kvinnliga företagare!

Idag är det internationella kvinnodagen och Centerpartiet delar även i år ut pris till Årets kvinnliga företagare.

Foto: Anna Nyberg

2005 började vi med att dela ut priset och vi har många duktiga kvinnliga förebilder och företagare i kommunen.

I år är det Åse Ericsson, Islandshästar, som får vårt pris och på eftermiddagen delade vi ut priset hemma på hennes gård, Ullstorp.

På gården finns 40-tal hästar varav 10-11 är hennes egna. Hon föder upp, tränar och rider in islandshästar. Hon anordnar även kurser där hon är en av instruktörerna men hon bjuder även in instruktörer från Island. När jag har instruktörer från Island på gården kommer det deltagare från hela södra Sverige, säger Åse.

Den senaste investeringen som gjorts på gården är ett härligt ridhus där både människor och hästar får plats och kan ha det mysigt. Fikahörnor och läktare finns och det är ett fantastiskt ljusinsläpp samtidigt som det håller värmen ute på sommaren.

Albin från Ullstorp, ljusa hästen

Ridhuset, Albin Hall, är döpt efter hästen Albin från Ullstorp, gårdens förstfödda häst, en trogen vän till Åse.

Motiveringen lyder så här;

1998 började Åse sitt hästföretagande på Sörgården i vackra byn Ullstorp längs med ån Slafsans lopp.

Hon har att brås på, farfadern skötte sitt jordbruk i Kungsbackatrakten med ardennerhästar, hennes far skötte skogen med nordsvenska hästar. Åse utgår från islandshästar i sitt företagande.

Det som driver Åse är skaparglädjen och friheten i företagandet. Att dela med sig till andra människor av relation till hästen. Åse arbetar deltid som lärare på Biologiska Yrkeshögskolan i Skara, verksamhetsledare i hästrelaterad näring.

Åse har nyligen gjort en storsatsning och byggt Albin Hall där både hästar och människor utbildas. . Det genomförs kursverksamhet, träningar för enskilda ryttare och ritter ut i omgivningarna och hästar föds upp och tränas.

Denna stora fina hall för ridning har uppkallats efter trotjänarhästen Albin som är 17 år. Åse har ett stort och varmt hjärta för djur, människor, företagande och landsbygden.

Åse är en värdig mottagare av Centerpartiets pris till Årets företagare.

Man tager vad man haver sägs det ju och vad passar bättre på en hästgård än att skära tårtan med ett ridspö 🙂

Stort grattis och tack för ditt engagemang och för att du är en härlig förebild för oss alla.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Stort tack för förtroendet!

I torsdags hade Centerpartiet i Falköping årsstämma och i samband med den antogs kommunfullmäktigelistan inför valet 2022.

Tacksam och hedrad över att återigen få förtroendet att stå på plats ett!

Det ska bli roligt att jobba ihop med de andra 24 kandidaterna som är en härlig mix på nya och mer erfarna centerpolitiker.

I dessa dagar är jag extra stolt över partiets värdegrund, alla människors lika värde, rättigheter och skyldigheter, demokrati, hållbarhet och landsbygdsfokus.

Vi behöver mer av alla dessa områden för att utveckla kommunen, regionen, Sverige men även internationellt.

Återigen stort tack!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Många olika perspektiv

Igår var det många känslor, glädje, sorg, oro, tacksamhet, ilska…inte konstigt att jag var trött när dagen var över.

Efter en natts sömn har jag på något sätt landat efter gårdagens alla olika händelser. Invasion, begravning, bröllop, årsmöte med Centerpartiet och antagande av fullmäktigelistan inför valet i höst. Det känns nästan lite surrealistiskt när jag reflekterar över gårdagen.

Stort och smått kan man tänka, samtidigt som varje händelse är stor var för sig.

Att vakna upp och inse att Ryssland har startat krig och håller på att invadera Ukraina ger inte någon skön känsla i kroppen. Vad händer liksom? Om vi känner så, hur känner då inte alla som bor i Ukraina? Vi som inte varit med om krig kan nog aldrig förstå och jag hoppas att vi slipper vara med om det.

Putins agerande, direkta och indirekta hot i hans uttalande och handlingar gör situationen än mer otäck. Vad kommer härnäst?

Många jag pratade med igår tryckte på att det är så nära Sverige. Det är klart att det blir mer påtagligt för oss när det är nära men krig är, oavsett var i världen det sker, otäckt. Det är människor som lever i ständig skräck, offras och lider, det händer i alla krig. Men det är klart, det är inte långt mellan Sverige och Ukraina och det skrämmer oss mer.

Som ni säkert vet är jag både begravningsförrättare och vigselförrättare. Igår hade jag båda dessa hedersuppdrag, stora stunder för alla berörda men på helt olika sätt.

Vigsel, full av glädje och lycka, begravning, full av sorg och saknad. Stora livshändelser med mycket känslor som självfallet påverkar mig också även om jag ”bara” är förrättare. Det kräver, mer än vanligt, att man är här och nu i både kropp och själ för att göra den här stunden extra fin för alla som är med.

Efter en förmiddag full med känslor åt olika håll var det återigen dags att byta fokus. Möten och planering inför Centerpartiets årsmöte och antagande av fullmäktigelistan inför valet i höst.

Även det här är en stor händelse, att få förtroendet från medlemmarna att representera partiet och driva centerpolitik tillsammans med de andra kandidaterna.

Det blev en lång dag med mycket känslor, tankar och funderingar och när jag väl landade hemma vid 22.30-tiden behövdes lite tid för att försöka sortera allt som hänt.

Lite dagenefter-reflektioner…

Till brudparet, stort lycka till.

Till familj och vänner som igår tog farväl av en älskad familjemedlem, var rädda om er och minns alla fina stunder ni haft tillsammans.

Till Ukrainas invånare…ja, finns det ord som räcker till? Måtte Putin ta sitt förnuft tillfånga och ta hem sina trupper och låta Ukraina vara. Låt det bli fred!

Slutligen, stort tack för förtroendet att vara förstanamnet på Centerpartiets fullmäktigelista, vi är ett gott gäng som ska jobba ihop, riktigt roligt!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar